Програми

Програмата за квалификация е продължаваща: краткосрочно обучение за познаване и прилагане на някои стратегии и техники за формиращо оценяване. При формиращото оценяване в партньорство между учител и ученици се установява какво учениците, знаят, разбират и могат да правят на различните етапи от учебния процес. Така се повишава мотивацията им, а на базата на анализа на силните и слабите страни на обучението учителите планират стратегии за повишаване на ефективността на ученето.

В рамките на обучението участниците ще усвоят знания за целите и принципите на формиращото оценяване, ще придобият умения за прилагането му в класната стая в контекста на държавните образователни стандарти за оценяването и за приобщаващото образование. Чрез запознаване с примери от реални учебни ситуации, групова работа и практикум участниците ще овладеят и упражнят умения за прилагането на някои от основните стратегии и най-широко разпространените техники за формиращо оценяване. Обучението ще завърши с разработването на проект за прилагане на формиращо оценяване в педагогическата практика.

Съотношение между теоретична и практическа част: 40 % теоретична и 60% практическа част.

Повече

Програмата за продължаваща квалификация включва краткосрочно обучение семинар, по време на който педагогическите специалисти се запознават с цялостен модел на внедряване на облачните технологии в организацията, провеждането и администрирането на учебната дейност в училище. Изпълнявайки ангажиращи ги практически дейности, участниците овладяват умения да използват ефективно различни софтуерни образователни приложения в учебния процес. Формират си разбиране за смисленото внедряване на дигиталните технологии и за положителния им ефект върху резултатите на учениците съобразно образователните цели. Придобиват компетентност за планиране и реализация на иновативни уроци с интегриране на различни дигитални ресурси и софтуерни образователни приложения. Доусъвършенстват педагогическите си умения за прилагане на формиращо оценяване чрез използването на дигителните технологии. 

Обучението завършва с изготвянето на иновативен урок, в който смислено и ефективно са интегрирани дигитални ресурси и софтуерни образователни приложения.

Повече

Програмата за квалификация е продължаваща: краткосрочно обучение за познаване и прилагане на някои стратегии и техники на интерактивното обучение.

Традиционното обучение цели репродуктивното усвояване на определен обем от знания. Когато обучението е съсредоточено предимно върху рационалното познание, интелектуалното развитие става за сметка на емоционалното и социалното съзряване на младите хора. Продуктивното взаимодействие в образователния процес предполага диалогичност, която се изразява в еднаквата активност на участниците и превръща ученика в основен субект на образователно-възпитателната дейност.

Прилагането на интерактивни методи на обучение води до по-качествени взаимодействия между различните участници в образователния процес, което дава възможност за личностно  развитие  на обучаемите на основата на съпреживяване, диалог, анализ, вземане на решение.

В рамките на обучението педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите компетентности за прилагането на интерактивни подходи в класната стая и на интерактивни методи на обучение в контекста на държавните образователни стандарти и учебните програми.

Чрез запознаване с примери от учебната практика, симулиране на реални учебни ситуации, групова дейност и практикум участниците в обучението ще упражнят умения за прилагането на някои от основните стратегии и най-широко разпространените техники за интерактивно обучение.

Обучението ще завърши с разработването на проект на урок с прилагане на интерактивни методи в учебната дейност.

Съотношение между теоретична и практическа част: 30 % теоретична и 70% практическа част.

Повече

Програмата за продължаваща квалификация протича под формата на практикум, по време на който педагогическите специалисти усвояват знания и умения за приложението на метода на проектобазираното обучение. Те ще изпълняват ангажиращи ги задачи и дейности, идентични със задачите и дейностите, които ще се изисква от тях да възлагат и организират в училище. На базата на опита си в изпълнението на проект те ще си формират компетентности за прилагането на осигуряваща висока мотивация за учене и по-пълна реализация на желаните образователни резултати, иновативна учебна стратегия, включваща интердисциплинарен подход и учене в практически контекст.

Работейки в екип по време на изпълнението на своя проект, учителите:

- ще бъдат фокусирани върху на уменията от 21 век, за които трябва да са подготвени учениците, за да успеят да се реализират успешно на пазара на труда и в професиите на бъдещето;

- ще задълбочат уменията си за планиране на учебните дейности чрез поставяне на акцента върху ключовите компетентности, които трябва да се формират у учениците;

- ще преминат през всички етапи на прилагането на метода и ще усвоят похвати и техники, свързани организацията на дейностите, мониторинга и оценяването;

- ще задълбочат уменията си за ръководенето на учебен процес, по времето на които екипи от ученици търсят и намират свое решение на значим проблем и участват в създаването на проект по дадена тема чрез интегрирането на знания и умения по различни учебни дисциплини;

- ще усвоят умения за смислено и ефективно приложение на новите технологии в педагогическото взаимодействие и в процеса на самото учене;

- ще усъвършенстват уменията си за оценяване на учениците чрез определянето на приемливи доказателства;

- ще се запознаят с примерни проектобазирани уроци, ще споделят и систематизират опита си в прилагането на практически ориентирани модели на обучение и ще придобият повече увереност в използването на иновативни образователни подходи в педагогическата си практика.

Повече

Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение – семинар, за задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията на учителите относно прилагането на иновативен модел на планиране в образователния процес.
Осигуряването на разбиране чрез дизайна на урока е иновативна образователна практика, чието приложение води както до по-висока мотивация на учениците за учене чрез поставянето им в центъра на учебната дейност, така и до по-цялостна реализация на очакваните образователни резултати.
Програмата за обучение включва дейности за подобряване на педагогическите умения за планиране на учебните единици с акцент върху ученето на практическа основа.
Участниците ще усвоят знания и ще усъвършенстват уменията си за прилагане на обратен дизайн на урока, за тясно обвързване на съдържанието му с държавните образователни стандарти и с очакваните резултати, посочени в учебната програма, за оценяване на знанията, уменията и отношенията на учениците чрез определянето на приемливи доказателства.
Ще овладеят приложим модел за планиране на уроците си с акцент върху осигуряване на разбирането, ще се запознаят с примерни уроци, разработени на базата на този модел, ще споделят и систематизират опита си в прилагането на практически ориентирани модели на обучение и ще придобият повече увереност в използването на иновативни образователни подходи в педагогическата си практика.
Съотношение между теоретична и практическа част: 30 % теоретична и 70% практическа част.

Повече

Програмата за продължаваща квалификация протича под формата на семинар, в рамките на който педагогическите специалисти допълват своите знания и подобряват своите умения относно съставяне и актуализиране на професионално портфолио на педагогическия специалист.

По време на обучението участниците си припомнят изискванията за съдържание на професионалното портфолио и неговите функции съгласно раздел VІ от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и се запознават с различни примерни модели на портфолиа, съобразно професионалния профил на педагогическия специалист. Запознават се със съвременни модели за представяне на педагогическия специалист, на неговите резултати и професионалното му развитие с цел осигуряване на обратна връзка с всички заинтересовани страни. Анализират и обсъждат съдържанието на портфолиото, отнасяща се до философията на педагогическия специалист, дефинират и прецизират конкретните, измерими, осъществими цели и приоритети за професионалното си развитие, коментират начините за събиране, обработване и съхранение на материалите, които представляват доказателства за придобито образование, повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности.

В следващия етап от обучението, като изпълняват ангажиращи ги задачи и дейности, участниците усъвършенстват уменията си за изграждане, поддържане и актуализиране на професионално портфолио в електронен формат. Допълват знанията си за това какъв тип доказателства за педагогическите си постижения да включат в своето порфолио, и усъвършенстват уменията си за представяне на тези постижения в електронен формат като обективна самооценка на постигнатото в процеса на атестация.

По време на обучението участниците актуализират своите професионални портфолиа и/или създават цялостна рамка на свое електронно портфолио.

Повече

За да се превърне училището в привлекателно и желано място е необходимо внедряване на ефективни съвременни образователни практики, които да осигурят динамично интерактивно обучение, учене чрез сътрудничество и групово съпреживяване.

Театърът в образованието е една от най-ефективните иновативни училищни практики, в които знанието не е пасивно преподадено пред учениците, а се конструира активно от всеки обучаем в процеса. Той е изключително приспособим към различно учебно съдържание, подходящо за различни образователни единици.

Тренингът включва: теоретична част за запознаване с основните инструменти на театралното изкуство, приложими в класната стая; и практическа част, в която учителят овладява драма техники в преподаването, придобива умения за използване на игрови арт техники и стратегии за групова работа, ритуали, мозъчна атака, ролеви игри, симулация, статуи и замръзнали картини и умения за организиране на „Имидж Театър”, „Невидим театър” и „Форум театър”.

Съотношението на теоретичната към практическата част е: 30% теоретична и 70% практическа.

Повече

Главната тема на програмата за обучение е правната уредба на защитата на личните данни и спецификите на прилагането й в системата на предучилищното и училищното образование.
Основната част от програмата на обучението е теоретична, в която обучението се провежда чрез лекции и запознаване на обучаемите със съответната уредба, предоставяне на обучителни материали.
Отделните части и подтеми са насочени към запознаването на обучаваните педагогически специалисти с общ преглед на правната уредба на защитата на личните данни и нормативните актове, уреждащи защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, основните понятия и принципи в Общия регламент за защита на данните, преглед на основанията за обработване на лични данни, задължения на администратора и на лицата, обработващи лични под негово ръководство, практическите стъпки за въвеждане и прилагане на правилата на Общия регламент за защита на данните от администраторите, правата на субектите на лични данни и органите за защита на личните данни, и по-специално дейностите по обработване на лични данни в институциите в системата на предучилищното и училищното образование като администратори на лични данни, обработването на лични данни на работниците и служители от институцията в качеството й на работодател, обработването на лични данни на ученици и на деца и на техни законни представители в образователния процес и в поддържането, обработването и съхранението на информация и документация в системата на предучилищното и училищното образование, обработването на лични данни при видео наблюдение, допустимостта и законосъобразността на видеонаблюдението, съвместимост на видеонаблюдението, специфики при обработването на лични данни на ученици и на деца и на техните законни представители при осъществяването на образователния процес, оценка на риска от въздействието на обработването и преценка за необходимостта от определяне на длъжностно лице по защита на данните, воденето и поддържането на регистър на дейностите по обработването, срокове и условия за съхранение на лични данни и унищожаването им при отпадането на основанието за обработването и съхранението им, процедури при нарушаване на сигурността на личните данни.
След провеждането на теоретичната част се провежда и практическа част, в която обучаемите изпълняват възложени им от обучителя задачи: решаване на казуси, работа по групи, практическо изработване на документи, експериментални ролеви игри, симулации.
Съотношението между теоретична и практическа част е 75 % (12 академични часа) - теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.

Повече

Основната част от програмата на обучението е теоретична, в която обучението се провежда чрез лекции и запознаване на обучаемите със съответната уредба, предоставяне на обучителни материали.
Главната тема на програмата за обучение е правната уредба на трудовите отношения и специфични правила на трудовите отношения в системата на предучилищното и училищното образование.
Отделните части и подтеми са насочени към запознаването на обучаваните педагогически специалисти с: общ преглед на правната уредба на трудовите отношения и по-специално в системата на предучилищното и училищното образование, правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение съобразно специалните нормативни и други юридически актове, уреждащи трудовите правоотношения в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, специфичните трудови права и задължения на педагогическите специалисти като служители в институция в системата на предучилищното и училищното образование, специфичните правила, уреждащи отношенията между педагогическите специалисти и децата и учениците, както и задълженията и отговорностите на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Вътрешни юридически актове в институциите в системата на предучилищното и училищното обарзование: Правилник за вътрешния трудов ред; Етичен кодекс на образователната институция, синдикалните организации в системата на предучилищното и предучилищното образование и защита на синдикалните членове и на други работници и служители в системата на предучилищното и училищното образование.
След провеждането на теоретичната част се провежда и практическа част, в която обучаемите изпълняват възложени им от обучителя задачи: решаване на казуси, работа по групи, практическо изработване на документи, експериментални ролеви игри, симулации. Съотношението между теоретичната и практическа част: 75 % (12 академични часа) – теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.

Повече

Обучението по авторско право в учебния процес цели да предостави знания относно създаването на учебни материали и използването на учебни и други материали в процеса на предодаване и усвояване на знания в училище. Познаването на режима на правна закрила на произведенията и на използването на закриляни произведения е от изключително важно значение за процеса на преподаване. От една страна тези норми трябва да се познават и да се съобразяват от учителите когато те създават и използват учебни материали, а от друга - когато се възлагат задачи за самостоятелна подготовка и други извънкласни дейности на учениците, за да бъдат обяснени и да се изгражда необходимата култура. Познанията в областта на авторското право са необходими за заемането и за изпълнението на учителската длъжност, за професионалното усъвършенстване и за кариерното развитие на учителя.
В теоретичната част се разглеждат видовете закриляни произведения и техните особености, пораждането на правната закрила, съдържанието на авторските права и използването на закриляните произведения. Разглежда се свободното използване на произведения и използването на произведения, които са създадени в рамките на трудово правоотношение. Отделя се специлано внимание на използването на поместени в интернет материали и на плагиатството като явление.
Практическата част е насочена към развиване на умения за боравене със законови източници, за определяне на възможностите за използване на различни видове материали в учебния процес съобразно Закона за авторското право и сродните му права. Отделя се внимание на възможностите за защита при нарушения на авторски права от трети лица и на недопускането на плагиатство при подготовката и използването на материали в учебния процес.
Съотношението между хорариума на теоретичната и практическата част е един час практически занятия на всеки три часа теория, или 75 % (12 академични часа) – теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.

Повече

Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение семинар за задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията на обучаваните за ефективно управление на човешките ресурси и за разширяване на компетентностите за стимулиране на развитието на човешкия капитал. Обучението е насочено към запознаване с иновативни теории, модели и принципи в управленската практика, както и към разширяване на уменията за прилагането им  в процеса на организационното развитие и управление на институцията и на динамични екипи. Програмата ще съдейства: за  споделяне на позитивни практики; добър  опит за утвърждаване на наставничеството като форма на методическа и организационна подкрепа както в институцията, така и в  отделните екипи; утвърждаване на екипен принцип на работа;  ръководене на процеса на сформиране на различни форми за организационна подкрепа на педагогическите специалисти.

Повече

Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение с теоретичен и практико-приложен характер за задълбочаване на уменията за водене на ефективни проговори в няколко основни насоки: общуване в колектива с колеги; общуване с  институции; управление на екипи и проекти; участия в поръчки и преговори с различни групи контрагенти; осъществяване на покупки и управление на доставки. Участниците в обучението ще споделят и систематизират опита си в разработване, изпълнение и ръководене на проекти; ще разширят уменията си за  изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, за управление на конфликти, като идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие, за постигане на консенсус, за водене на преговори и дебати, за прилагане на групов подход в обсъждането на проблеми.

Повече

С тази програма представяме един новаторски стил за преподаване от педагозите,  чувствайки се комфортно в дигитална среда да насърчават, мотивират и провокират творческия и изследователски потенциал у  учениците. Темата  е базирана върху активното ангажиране на учащите в критично мислене, решаване на реални проблеми в дигитална среда. Осигурява се  възможност за активно участие на обучаемите в процеса на усвояване на нови знания, формиране на творческото мислене и развитие на познавателните интереси. Развива се емоционалната и социална интелигентност на учениците.

Повече