Използване на дигиталните технологии за повишаване на ефективността на обучението в училище

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители –  прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Заместник-директори по учебната дейност

Директори

Учители – целодневна форма на организация

Кратко описание на програмата

Програмата за продължаваща квалификация включва краткосрочно обучение семинар, по време на който педагогическите специалисти се запознават с цялостен модел на внедряване на облачните технологии в организацията, провеждането и администрирането на учебната дейност в училище. Изпълнявайки ангажиращи ги практически дейности, участниците овладяват умения да използват ефективно различни софтуерни образователни приложения в учебния процес. Формират си разбиране за смисленото внедряване на дигиталните технологии и за положителния им ефект върху резултатите на учениците съобразно образователните цели. Придобиват компетентност за планиране и реализация на иновативни уроци с интегриране на различни дигитални ресурси и софтуерни образователни приложения. Доусъвършенстват педагогическите си умения за прилагане на формиращо оценяване чрез използването на дигителните технологии.

Обучението завършва с изготвянето на иновативен урок, в който смислено и ефективно са интегрирани дигитални ресурси и софтуерни образователни приложения.

Цели на програмата

Участниците в програмата за обучение ще придобият:

- допълнителна педагогическа компетентност за прилагане на инструментите, с които разполагат облачните платформи за образованието Google G Suite и Office 365 Education]

- допълнителна компетентност за използване на софтуерни приложения за виртуална и добавена реалност;

- допълнителни умения за ефективно използване на други софтуерни образователни приложения, като Padlet, Mentimeter,Bookcreator, Kahoot, GeoGebra, Microsoft’s Math Worksheet Generator, Socrative, MathDraw, Molecules и др.

- допълнителна компетентност за създаване на дигитални образователни ресурси;

- допълнителни умения за смислено внедряване на дигиталните технологии в образователния процес по учебния предмет, по който преподават;

- допълнителни умения за планиране на иновативни уроци, проекти, групови и индивидуални задачи, поставяни на учениците чрез внедряването на дигиталните технологии;

- допълнителни умения за оценяване на резултатите на учениците с използването на дигиталните технологии.


Методи на обучение

Програмата на обучение протича в две части – теоретично-демонстративна и практическа. Включва демонстрации на разработки на уроци и задания с използването на дигиталните технологии, презентация за цялостно внедряване на облачните платформи в образователния процес, екипна дейност по разработване на групов проект, обсъждане и рефлексия, оценяване и самооценяване на извършените дейности и създадените продукти.

По време на присъственото обучение чрез прилагането на метода на екипната работа по групов проект обучаемите придобиват компетентност за моделиране на урок и на задание със смислено внедряване на дигиталните технологии. Създават свои дигитални учебни ресурси, които интегрират в планираните урочни дейности. Дискутират върху силните и слабите страни на дигиталните образователни технологии, коментират чуждия опит, правят изводи и обобщения.

Обучението ще завършва със защита на изготвен проект на иновативен урок със смислено използване на дигиталните технологии и дигиталните образователни ресурси.


Индикатори за очаквани резултати

По време на обучението индикатори за постигането на очакваните резултати ще бъдат:

  • Брой успешно изпълнени индивидуални задачи за създаване на образователно съдържание с използването на софтуерни образователни приложения;
  • Брой успешно изпълнени екипни проекти за разработване на урок и занание с използването на дигиталните технологии;
  • Брой успешно защитени индивидуални проекти за иновативни уроци със смислено внедряване на дигиталните технологии;
  • Над 70 % от участниците твърдят, че са надградили знанията и уменията си за прилагането на дигиталните технологии в учебния процес;
  • Над 70% от участниците изказват готовност да приложат напрактика компетентностите, придобити по време на обучението чрез промяна на начина си на работа в клас;
  • Над 70% от участниците са напълно убедени, че смисленото внедряване на дигиталните технологии в учебния процес значително повишава резултатите от обучението на учениците;
  • Над 70% от участниците са напълно удовлетворени от проведеното обучение.

Индикаторите за постигането на очакваните резултати от обучението ще бъдат измерени със създаден за тази цел инструмент – структуриран въпросник, който ще бъде попълнен от участниците в проведеното обучение.

Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Участниците в обучението ще получат подготвен от обучаващата организация електронен ресурс с образователни материали, който ще включва указания за използване на образователен софтеур и учебна информация приложението на дигиталните технологии в учебния процес. Необходимо е участниците да разполагат с индивидуални електронни устройства – таблет или преносим компютър. Мястото на обучението ще бъде осигурено с безжичен интернет достъп. Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.

Форми
на обучение:
Частично присъствена.

Съотношение между теоретична и практическа част:

30 % теоретична и 70% практическа част

Начин на завършване на обучението:
Разработен проект за урок със смислено внедряване на дигиталните технологии.

Обучител:
Деян Янков Янев