ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗБИРАНЕ ЧРЕЗ ДИЗАЙНА НА УРОКА

 
Програмата е насочена към:
- Учители – начален етап
- Учители –  прогимназиален етап
- Учители – гимназиален етап
 
 1. Анотация на програмата:
Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение – семинар, за задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията на учителите относно прилагането на иновативен модел на планиране в образователния процес.
Осигуряването на разбиране чрез дизайна на урока е иновативна образователна практика, чието приложение води както до по-висока мотивация на учениците за учене чрез поставянето им в центъра на учебната дейност, така и до по-цялостна реализация на очакваните образователни резултати.
Програмата за обучение включва дейности за подобряване на педагогическите умения за планиране на учебните единици с акцент върху ученето на практическа основа.
Участниците ще усвоят знания и ще усъвършенстват уменията си за прилагане на обратен дизайн на урока, за тясно обвързване на съдържанието му с държавните образователни стандарти и с очакваните резултати, посочени в учебната програма, за оценяване на знанията, уменията и отношенията на учениците чрез определянето на приемливи доказателства.
Ще овладеят приложим модел за планиране на уроците си с акцент върху осигуряване на разбирането, ще се запознаят с примерни уроци, разработени на базата на този модел, ще споделят и систематизират опита си в прилагането на практически ориентирани модели на обучение и ще придобият повече увереност в използването на иновативни образователни подходи в педагогическата си практика.
Съотношение между теоретична и практическа част: 30 % теоретична и 70% практическа част.
 
 1. Цели на програмата:
Повишаване на педагогическата компетентност на учителите и педагозите:
Участниците в програмата за обучение ще придобият допълнителна академична компетентност за прилагането на иновативен образователен подход, иновативни техники и методи на преподаване, приложими за учебния предмет, по който преподават.
Участниците ще усъвършенстват педагогическите си компетентности по използването на иновативни методи за планиране на уроците, преподаване и оценяване на резултатите на учениците.
Ще подобрят уменията си да определят ясни образователни цели и да планират подходи за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки.
Ще усъвършенстват своите компетентности за прилагането на ефективен модел за дизайн на обучението, фокусиран върху учителската креативност, задълбочаването на ученическото разбиране и трансфера на знанията и уменията.
 
 1. Форма на обучение: присъствена.
 
 1. Методи на обучение:
Обучението включва презентации, екипна дейност, групови дискусии, изработване и представяне на групов проект. Разделено е на модули, всеки от които е фокусиран върху отделен аспект от темата на програмата. По време на двудневната присъствена програма чрез прилагането на разнообразни, практически ориентирани методи в отделните части на обучението ще се усвояват конкретни умения за моделиране на урока с акцент върху разбирането. Ще се извършват рефлексия и анализ на собствената дейност на участниците. Те ще дискутират върху  силните и слабите страни  на работата си, ще коментират  чуждия опит, ще правят изводи и обобщения, ще споделят практики в прилагането на иновативни образователни модели. Обучението ще завършва с екипна работа по изработването на  групов проект, оценка и самооценка на проектите.
 
 1. Индикатори за очаквани резултати от обучението:
По време на обучението индикатори за постигането на очакваните резултати ще бъдат:
 • Брой успешно изпълнени индивидуални задачи, проверяващи познаването и разбирането на принципите и съдържанието на модела за планиране „Осигуряване на разбиране чрез дизайн на урока“;
 • Брой успешно изпълнени групови задачи по обвързването на дизайна на урок с държавните образователни стандарти и очакваните резултати от учебната програма
 • Брой успешно изпълнени групови проекти за ефективно практическо приложение на модела за планиране на урочната дейност чрез смислено използване на технологиите в приложението на модела и определянето на приемливи доказателства за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Степента на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение ще бъде измерена чрез анкета за обратна връзка по следните показатели:
 • съдържание на програмата;
 • избор на методи на обучение;
 • качество на работата на обучителя;
 • приложимост на наученото;
 • позитивна нагласа на участниците за въвеждане на иновативни подходи в учебния процес;
 • качество на предоставените материали;
 • начин на уведомяване и общуване.
Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.
 
 1. Продължителност на обучението и брой часове:
- 3 учебни дни;
- 16 академични часа.
 
 1. Брой квалификационни кредити: 1 (един) квалификационен кредит.
 
 1. Начин на завършване на обучението: Разработен план за обучение на ученици чрез използването на модела „Осигуряване на разбиране чрез дизайн на урока“ съобразно годишното разпределение по конкретен учебен  предмет.
 
 1. Документ, който удостоверява броя квалификационни кредити: Удостоверение за допълнително обучение за повишаване на квалификацията по чл.48, ал.1, т.1 от Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието (обн. в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)
 
 1. Обучител:
 
Деян Янков Янев:
- Образователно-квалификационна степен –„магистър”;
Специалност „Българска филология”
 
 1. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Участниците в обучението ще получат подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, който ще включва учебна информация по всяка от темите в програмата за обучение.
Необходимо е участниците да разполагат с индивидуални електронни устройства – таблет или преносим компютър.
Мястото на обучението ще бъде осигурено с безжичен интернет достъп.
Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.