АВТОРСКОТО ПРАВО В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Програмата е насочена към:

- учители;
- директори;
- зам.-директори;
- педагогически съветници;
- психолози;
- възпитатели.
 
 1. Анотация:
Обучението по авторско право в учебния процес цели да предостави знания относно създаването на учебни материали и използването на учебни и други материали в процеса на предодаване и усвояване на знания в училище. Познаването на режима на правна закрила на произведенията и на използването на закриляни произведения е от изключително важно значение за процеса на преподаване. От една страна тези норми трябва да се познават и да се съобразяват от учителите когато те създават и използват учебни материали, а от друга - когато се възлагат задачи за самостоятелна подготовка и други извънкласни дейности на учениците, за да бъдат обяснени и да се изгражда необходимата култура. Познанията в областта на авторското право са необходими за заемането и за изпълнението на учителската длъжност, за професионалното усъвършенстване и за кариерното развитие на учителя.
В теоретичната част се разглеждат видовете закриляни произведения и техните особености, пораждането на правната закрила, съдържанието на авторските права и използването на закриляните произведения. Разглежда се свободното използване на произведения и използването на произведения, които са създадени в рамките на трудово правоотношение. Отделя се специлано внимание на използването на поместени в интернет материали и на плагиатството като явление.
Практическата част е насочена към развиване на умения за боравене със законови източници, за определяне на възможностите за използване на различни видове материали в учебния процес съобразно Закона за авторското право и сродните му права. Отделя се внимание на възможностите за защита при нарушения на авторски права от трети лица и на недопускането на плагиатство при подготовката и използването на материали в учебния процес.
Съотношението между хорариума на теоретичната и практическата част е един час практически занятия на всеки три часа теория, или 75 % (12 академични часа) – теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.
 
 1. Цели:
Основните цели на обучението по авторско право в учебния процес са посочени по-долу:
 • професионално усъвършенстване чрез придобиване на знания и умения за определяне на закриляните от авторското право произведения в учебния процес;
 • реализирането на политика за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
 • удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
 • създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
 • придобиване на знания и умения за определяне на обхвата и на съдържанието на правната закрила на използваните в учебния процес материали
 • формиране на компетентност и умения за обучение на учениците за използване на чужди материали, включително за използването на материали от интернет
 • формиране на компетенции за предприемане на мерки по защита при нарушения върху закриляни произвeдения от трети лица
 • придобиване на знания и формиране на умения за предотвратяване на плагиатство в учебния процес
 
 1. Форми на обучение:
Присъствена или Смесена (частично присъствена, частично неприсъствена/дистанционна, включваща и онлайн методи на обучение).
 
 1. Методи на обучение:
4.1. При изцяло присъствена форма на обучение:
 • лекции;
 • практически занятия (обсъждане на казуси, съставяне на документи, работа с правни текстове и др.);
 • самостоятелна подготовка (проучване на нормативна уредба по зададени въпроси, анализ на съдебна практика и др.).
4.2. При частично неприсъствената/дистанционна форма на обучение: предоставяне на обучителни материали на хартиен носител и чрез отдалечен достъп до уеб платформи; онлайн лекции и обучение и обучение чрез виртуални комуникации; видео консултации.
 
 1. Индикатори за очаквани резултати от обучението:
Проверката на усвоените знания и придобитите компетенции се извършва чрез отговор на казус и разработване на задача за самостоятелна подготовка.
По време на обучението индикатори за постигането на очакваните резултати ще бъдат:
 • оценки на отговорите на казуса;
 • оценки на отговорите на задачата за самостоятелна подготовка;
 • удовлетвореност на учасниците.
 
Степента на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение ще бъде измерена чрез анкета за обратна връзка по следните показатели:
 • съдържание на програмата;
 • избор на методи на обучение;
 • качество на работата на обучителя;
 • приложимост на наученото;
 • позитивна нагласа на участниците за въвеждане на иновативни подходи в учебния процес;
 • качество на предоставените материали;
 • начин на уведомяване и общуване.
Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.
 1. Продължителност на обучението и брой часове:
- 2 учебни дни;
- 16 академични часа.
/Обучението е с продължителност от 16 академични учебни часа, разпределени в два дни. Учебният натериал е разпределен в три теми, всяка с хорариум от 4 часа, които включват 3 лекционни часа и 1 час за практическа подготовка. Необходимите часове за самостоятелна подготовка, в т.ч. за подготовка за изпит, са 6 часа./
 
 1. Брой квалификационни кредити: 1 (един) квалификационен кредит.
 2. Начин на завършване на обучението: Тест; отговор на казус и разработване на задача за самостоятелна подготовка.
 
 1. Документ, който удостоверява броя квалификационни кредити: Удостоверение за допълнително обучение за повишаване на квалификацията по чл.48, ал.1, т.1 от Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието (обн. в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.).
 
 1. Обучител:
Доц. д-р Живко Драганов, д.н. ,
Преподавател по “Право на интелектуалната собственост” в ЮФ на УНСС
 
 1. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
На всеки участник в обучението ще бъде предоставен подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, които ще включват учебна информация по всяка от подтемите в програмата за обучение.
Мястото на обучението ще бъде осигурено с безжичен интернет достъп.
Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.