За нас
 “Център за иновативни образователни практики” ЕООД е организация, създадена с цел повишаване на равнището на българското средно образование чрез осигуряване на разнообразни образователни услуги, гарантиращи постигането на желаните високи резултати. Центърът подпомага професионалното развитие на учителите чрез насочени към практиката програми за обучение, включени в Информационния регистър на МОН за одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Ангажирани в разработването и провеждането им са висококвалифицирани професионалисти с богат практически опит в различните области на педагогическата дейност. Акцент в предлаганите обучения са иновативността и практическата приложимост на придобитите знания и умения.

 

ВИЗИЯ

 

В своята дейност изхождаме от убеждението, че качеството на българското средно образование зависи преди всичко от способностите на днешните учители да се справят със съвременните предизвикателства. Умението да учиш другите, определя смисъла на учителската професия. Факт е, че мотивацията за учене може да бъде провокирана само ако учебният материал е поднесен на учениците интересно, разбираемо и достъпно , а в съвременните условия – и ако се използват новите технологии и иновативните методи на обучение. Затова невинаги човекът, който знае много в дадена област, може да бъде добър учител.

За да бъдат в крак с времето, на съвременните учители са нужни определени практически умения, които могат да бъдат придобити и развити чрез разумно планирана, полезна и ефективна педагогическа квалификация. Ние вярваме в потенциала им, който може да се изяви напълно в класната стая само ако те са способни уверено да си служат с ефективни иновативни педагогически подходи, водещи до повишаване както на мотивацията за учене, така и на образователните резултати. 

 

МИСИЯ

 

Да бъдеш учител в ХХІ век, е наистина предизвикателство. Добрият учител е не просто умен и ерудиран, той е отворен към нови знания и притежава полезните умения за учене през целия живот. За да си добър учител, освен любов към професията е необходимо и желание за промяна и придобиване и развиване на умения, които позволяват на учениците да вземат творчески решения, да мислят критично, да работят съвместно и да общуват пълноценно с другите. А такива умения могат да бъдат формирани у учениците само от учители, които се стремят да усъвършенстват компетентностите, включени в профила на учителя и педагога.

Нашата мисия е да помогнем в подготовката на тези от учителите, които са готови да положат усилия, мотивирани са да променят ролята си в класната стая и искат да се превърнат в успешните съвременни добри учители.

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

ЕКИП

 

Екипът на  “Център за иновативни образователни практики” е съставен от педагози, артисти,  юристи и икономисти, ангажирани с каузата за добро български образование. Всеки от тях е автор на програми за обучение в своята област на компетентност, така че да се обхванат всички аспекти на училищната дейност.