Политика за защита на личните данни
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА „ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕКТИКИ” ЕООД

 

Тази политика има за цел да информира потребителите – ползватели на уебсайта www.ciopbg.com  за данните, които събираме чрез нашия сайт или е получена по телефон, чрез електронна поща, чрез формуляри на електронен или хартиен носител и форми за попълване и събиране на информация.

Определени са мерки, които са въведени от „Център за иновативни образователни практики” ЕООД с цел да гарантира, че се обработват само лични данни по подразбиране, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването по отношение на обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност, като мерките гарантират, че по подразбиране без намеса от страна на физическото лице личните данни не са достъпни за неограничен брой физически лица.


Информация относно Администратора на лични данни:

 1. Наименование: „Център за иновативни образователни практики” ЕООД
 2. ЕИК: 205526248
 3. Седалище и адрес на управление: град Хасково, бул.”Съединение” №32 – Б – 28
 4. Адрес за контакти: град Хасково, улица „Хан Кубрат” №8, етаж 3, офис 11
 5. E-mail: ciop.haskovo@gmail.com
 6. Телефон: 0898465208.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:

 

 „Център за иновативни образователни практики” ЕООД (наричан за краткост по –долу „ЦИОП” ЕООД) събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на своите продукти и услуги, а именно – провеждане на обучения и тийм билдинги, електронен достъп до учебно съдържание за целите на неприсъственото обучение,  доставка на оборудване за иновативно образование при отправена заявка, на следните основания:

 • Изпълнение на задълженията на „ЦИОП” ЕООД по договор с Вас, или с друга институция - която отговаря за заплащането на Вашето обучение;
 • Закон за предучилищното и училищното образование във връзка с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Спазване на законово задължение, което се прилага от „ЦИОП” ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на „ЦИОП” ЕООД;
 • Съгласие


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването:

„ЦИОП” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и услуги за следните цели:

 • заявка за продукт или услуга;
 • записване за участие в обучение;
 • сключване на договор;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез телефон, скайп, вайбър или друго техническо средство;
 • защита на информационната сигурност;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • когато е приложимо – предоставянето на проверяващи институции на ЕС, НОИ, НАП, НАПОО, МОН, Инспекцията по Труда и други законосъобразни.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхраняваме?


„ЦИОП” ЕООД извършва следните дейности за събиране на личните данни за следните цели:

 • приемане на заявка на потребител за услуга в уебсайта – целта на тази операция е да разберем за желанието на потенциален клиент, че желае да закупи от нас продукт или услуга;
 • изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до услугите, които са заявили;
 • извършване на заявеното обучение/тиймбилдинг, издаване на документ, регистриране на документа съобразно изискванията, които регламентират съответното обучение.

Категории лични данни, цел и основание за събиране:

 1. Събиране на първоначални данни при приемане на заявка: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел, за която се събират данните:

- регистрация на потребител;

- осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него във връзка със заявената услуга;

- управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

- изготвяне на предложение за сключване на договор;

- изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;

- за да осигурим необходимото цялостно обслужване и всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;

- за изпълнение на законови задължения;

- за счетоводни нужди.

Основание за обработка на личните Ви данни:

С регистрация в нашия уебсайт и подаването на заявка за закупуване на услуга, между „ЦИОП” ЕООД и Вас се създава преддоговорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

 1. Допълнителни данни, предоставяни от Вас във връзка с провеждането на обучени/тиймбилдинг:

След първоначалната заявка за записване в обучение/тиймбилдинг и/или заплащане на услуга, следва да ни предоставите информация за: три имена, ЕГН, място на раждане, и-мейл адрес, гражданство, адрес за кореспонденция и местоживеене, телефон, скайп, информация за завършено образование с индивидуализиране на диплома и учебно заведение, cтатут на пазара на труда с посочване на работодателя, лична карта, или данни, които се изискват за издаването на документа за преминало обучение.

Цел, за която се събират данните:

 

- за извършване на самото обучение/тиймбилдинг в присъствена и неприсъствена форма и издаване и регистриране на издаден документ за успешно завършено обучение/тиймбилдинг;

- издаване на фактура на физическо лице.

Основания за обработка на данните:

След първоначалната заявка за записване в обучение/тиймбилдинг и/или заплащане на услуга между „ЦИОП” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Други приложими законови основания са: Закон за предучилищното и училищното образование във връзка с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Закона за счетоводството, и други наредби и законови нормативни актове, които регламентират провеждането на обучения, и съхраняването на информация за проведените обучения.

 1. Други данни, които обработваме за неприсъствено обучение:

При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, събираме данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса.

Основания за обработка на данните:

Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна, създаването на профил на потребителя на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора.

 

„ЦИОП” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриване расов или етнически произход;
 • разкриване политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

„ЦИОП” ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

„ЦИОП” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години след приключване на договорните ни отношения освен ако закон не изисква друг срок. След изтичането на този срок, „ЦИОП” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни.
„ЦИОП” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на дружеството или друго. 


„ЦИОП” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 


Предаване на вашите лични данни за обработване:


„ЦИОП” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламента.


Вашите права са:

 

 1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ЦИОП” ЕООД за цел на обработване, която не е свързана с изпълнението на законово задължение или договор, за което сте дали съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

„ЦИОП” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите ни, Вашият достъп до услугите ни ще се прекрати.

Вижте по-долу условията, при които „ЦИОП” ЕООД не е длъжен да изтрие и заличи вашите лични данни, или част от тях.


 1. Право на достъп:

 

Вие имате право да изискате и получите информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват. 

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 

„ЦИОП” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ЦИОП” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

 

 1. Право на коригиране или попълване:

 

В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право, по всяко време, да отправите искане до „ЦИОП” ЕООД да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването, на които не отговаря на изискванията на закона.

 

 1. Право на изтриване („да бъдеш забравен“):

 

Вие имате правото да поискате от „ЦИОП” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „ЦИОП” ЕООД има задължението да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо България
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

„ЦИОП” ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва в следните случаи:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до „ЦИОП” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете. 

„ЦИОП” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

 1. Право на ограничаване:


Вие имате право да изискате от „ЦИОП” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 1. Право на преносимост:

 
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „ЦИОП” ЕООД.

Вие можете да поискате от „ЦИОП” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

 1. Право на жалба:

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ЦИОП” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни:

 Ако „ЦИОП” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 

„ЦИОП” ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни:

За извършването на доставка на закупен продукт или услуга и при провеждане на обучение/тиймбилдинг, съответно издаване на документ за това, „ЦИОП” ЕООД предоставя личните Ви данни на лица, които обработват личните данни от името на „ЦИОП” ЕООД и по негово нареждане или възлагане, като тношенията между администратора и обработващите лични данни се уреждат с договор:

- лице, извършващо счетоводни услуги за администратора;

- компания, предоставяща услуги на информационната технология (ИТ компания) за администратора;

- Национална агенция по приходите с цел и на основание изпълнение на законовите задължения за данъчна отчетност;

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби:

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.