Център за иновативни образователни практики

За нас

“Център за иновативни образователни практики” ЕООД е организация, създадена с цел повишаване на равнището на българското средно образование чрез осигуряване на разнообразни образователни услуги, гарантиращи постигането на желаните високи резултати. Центърът подпомага професионалното развитие на учителите чрез насочени към практиката програми за обучение, включени в Информационния регистър на МОН за одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Ангажирани в разработването и провеждането им са висококвалифицирани професионалисти с богат практически опит в различните области на педагогическата дейност. Акцент в предлаганите обучения са иновативността и практическата приложимост на придобитите знания и умения.

Програми за обучение на педагогически специалисти

Програмата за квалификация е продължаваща: краткосрочно обучение за познаване и прилагане на някои стратегии и техники за формиращо оценяване. При формиращото оценяване в партньорство между учител и ученици се установява какво учениците, знаят, разбират и могат да правят на различните етапи от учебния процес. Така се повишава мотивацията им, а на базата на анализа на силните и слабите страни на обучението учителите планират стратегии за повишаване на ефективността на ученето.

В рамките на обучението участниците ще усвоят знания за целите и принципите на формиращото оценяване, ще придобият умения за прилагането му в класната стая в контекста на държавните образователни стандарти за оценяването и за приобщаващото образование. Чрез запознаване с примери от реални учебни ситуации, групова работа и практикум участниците ще овладеят и упражнят умения за прилагането на някои от основните стратегии и най-широко разпространените техники за формиращо оценяване. Обучението ще завърши с разработването на проект за прилагане на формиращо оценяване в педагогическата практика.

Съотношение между теоретична и практическа част: 40 % теоретична и 60% практическа част.

Повече >>>

Програмата за продължаваща квалификация включва краткосрочно обучение семинар, по време на който педагогическите специалисти се запознават с цялостен модел на внедряване на облачните технологии в организацията, провеждането и администрирането на учебната дейност в училище. Изпълнявайки ангажиращи ги практически дейности, участниците овладяват умения да използват ефективно различни софтуерни образователни приложения в учебния процес. Формират си разбиране за смисленото внедряване на дигиталните технологии и за положителния им ефект върху резултатите на учениците съобразно образователните цели. Придобиват компетентност за планиране и реализация на иновативни уроци с интегриране на различни дигитални ресурси и софтуерни образователни приложения. Доусъвършенстват педагогическите си умения за прилагане на формиращо оценяване чрез използването на дигителните технологии. 

Обучението завършва с изготвянето на иновативен урок, в който смислено и ефективно са интегрирани дигитални ресурси и софтуерни образователни приложения.

Повече >>>

Програмата за квалификация е продължаваща: краткосрочно обучение за познаване и прилагане на някои стратегии и техники на интерактивното обучение.

Традиционното обучение цели репродуктивното усвояване на определен обем от знания. Когато обучението е съсредоточено предимно върху рационалното познание, интелектуалното развитие става за сметка на емоционалното и социалното съзряване на младите хора. Продуктивното взаимодействие в образователния процес предполага диалогичност, която се изразява в еднаквата активност на участниците и превръща ученика в основен субект на образователно-възпитателната дейност.

Прилагането на интерактивни методи на обучение води до по-качествени взаимодействия между различните участници в образователния процес, което дава възможност за личностно  развитие  на обучаемите на основата на съпреживяване, диалог, анализ, вземане на решение.

В рамките на обучението педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите компетентности за прилагането на интерактивни подходи в класната стая и на интерактивни методи на обучение в контекста на държавните образователни стандарти и учебните програми.

Чрез запознаване с примери от учебната практика, симулиране на реални учебни ситуации, групова дейност и практикум участниците в обучението ще упражнят умения за прилагането на някои от основните стратегии и най-широко разпространените техники за интерактивно обучение.

Обучението ще завърши с разработването на проект на урок с прилагане на интерактивни методи в учебната дейност.

Съотношение между теоретична и практическа част: 30 % теоретична и 70% практическа част.

Повече >>>

Програмата за продължаваща квалификация протича под формата на практикум, по време на който педагогическите специалисти усвояват знания и умения за приложението на метода на проектобазираното обучение. Те ще изпълняват ангажиращи ги задачи и дейности, идентични със задачите и дейностите, които ще се изисква от тях да възлагат и организират в училище. На базата на опита си в изпълнението на проект те ще си формират компетентности за прилагането на осигуряваща висока мотивация за учене и по-пълна реализация на желаните образователни резултати, иновативна учебна стратегия, включваща интердисциплинарен подход и учене в практически контекст.

Работейки в екип по време на изпълнението на своя проект, учителите:

- ще бъдат фокусирани върху на уменията от 21 век, за които трябва да са подготвени учениците, за да успеят да се реализират успешно на пазара на труда и в професиите на бъдещето;

- ще задълбочат уменията си за планиране на учебните дейности чрез поставяне на акцента върху ключовите компетентности, които трябва да се формират у учениците;

- ще преминат през всички етапи на прилагането на метода и ще усвоят похвати и техники, свързани организацията на дейностите, мониторинга и оценяването;

- ще задълбочат уменията си за ръководенето на учебен процес, по времето на които екипи от ученици търсят и намират свое решение на значим проблем и участват в създаването на проект по дадена тема чрез интегрирането на знания и умения по различни учебни дисциплини;

- ще усвоят умения за смислено и ефективно приложение на новите технологии в педагогическото взаимодействие и в процеса на самото учене;

- ще усъвършенстват уменията си за оценяване на учениците чрез определянето на приемливи доказателства;

- ще се запознаят с примерни проектобазирани уроци, ще споделят и систематизират опита си в прилагането на практически ориентирани модели на обучение и ще придобият повече увереност в използването на иновативни образователни подходи в педагогическата си практика.

Повече >>>

Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение – семинар, за задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията на учителите относно прилагането на иновативен модел на планиране в образователния процес.
Осигуряването на разбиране чрез дизайна на урока е иновативна образователна практика, чието приложение води както до по-висока мотивация на учениците за учене чрез поставянето им в центъра на учебната дейност, така и до по-цялостна реализация на очакваните образователни резултати.
Програмата за обучение включва дейности за подобряване на педагогическите умения за планиране на учебните единици с акцент върху ученето на практическа основа.
Участниците ще усвоят знания и ще усъвършенстват уменията си за прилагане на обратен дизайн на урока, за тясно обвързване на съдържанието му с държавните образователни стандарти и с очакваните резултати, посочени в учебната програма, за оценяване на знанията, уменията и отношенията на учениците чрез определянето на приемливи доказателства.
Ще овладеят приложим модел за планиране на уроците си с акцент върху осигуряване на разбирането, ще се запознаят с примерни уроци, разработени на базата на този модел, ще споделят и систематизират опита си в прилагането на практически ориентирани модели на обучение и ще придобият повече увереност в използването на иновативни образователни подходи в педагогическата си практика.
Съотношение между теоретична и практическа част: 30 % теоретична и 70% практическа част.

Повече >>>

Програмата за продължаваща квалификация протича под формата на семинар, в рамките на който педагогическите специалисти допълват своите знания и подобряват своите умения относно съставяне и актуализиране на професионално портфолио на педагогическия специалист.

По време на обучението участниците си припомнят изискванията за съдържание на професионалното портфолио и неговите функции съгласно раздел VІ от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и се запознават с различни примерни модели на портфолиа, съобразно професионалния профил на педагогическия специалист. Запознават се със съвременни модели за представяне на педагогическия специалист, на неговите резултати и професионалното му развитие с цел осигуряване на обратна връзка с всички заинтересовани страни. Анализират и обсъждат съдържанието на портфолиото, отнасяща се до философията на педагогическия специалист, дефинират и прецизират конкретните, измерими, осъществими цели и приоритети за професионалното си развитие, коментират начините за събиране, обработване и съхранение на материалите, които представляват доказателства за придобито образование, повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности.

В следващия етап от обучението, като изпълняват ангажиращи ги задачи и дейности, участниците усъвършенстват уменията си за изграждане, поддържане и актуализиране на професионално портфолио в електронен формат. Допълват знанията си за това какъв тип доказателства за педагогическите си постижения да включат в своето порфолио, и усъвършенстват уменията си за представяне на тези постижения в електронен формат като обективна самооценка на постигнатото в процеса на атестация.

По време на обучението участниците актуализират своите професионални портфолиа и/или създават цялостна рамка на свое електронно портфолио.

Повече >>>

За да се превърне училището в привлекателно и желано място е необходимо внедряване на ефективни съвременни образователни практики, които да осигурят динамично интерактивно обучение, учене чрез сътрудничество и групово съпреживяване.

Театърът в образованието е една от най-ефективните иновативни училищни практики, в които знанието не е пасивно преподадено пред учениците, а се конструира активно от всеки обучаем в процеса. Той е изключително приспособим към различно учебно съдържание, подходящо за различни образователни единици.

Тренингът включва: теоретична част за запознаване с основните инструменти на театралното изкуство, приложими в класната стая; и практическа част, в която учителят овладява драма техники в преподаването, придобива умения за използване на игрови арт техники и стратегии за групова работа, ритуали, мозъчна атака, ролеви игри, симулация, статуи и замръзнали картини и умения за организиране на „Имидж Театър”, „Невидим театър” и „Форум театър”.

Съотношението на теоретичната към практическата част е: 30% теоретична и 70% практическа.

Повече >>>

Главната тема на програмата за обучение е правната уредба на защитата на личните данни и спецификите на прилагането й в системата на предучилищното и училищното образование.
Основната част от програмата на обучението е теоретична, в която обучението се провежда чрез лекции и запознаване на обучаемите със съответната уредба, предоставяне на обучителни материали.
Отделните части и подтеми са насочени към запознаването на обучаваните педагогически специалисти с общ преглед на правната уредба на защитата на личните данни и нормативните актове, уреждащи защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, основните понятия и принципи в Общия регламент за защита на данните, преглед на основанията за обработване на лични данни, задължения на администратора и на лицата, обработващи лични под негово ръководство, практическите стъпки за въвеждане и прилагане на правилата на Общия регламент за защита на данните от администраторите, правата на субектите на лични данни и органите за защита на личните данни, и по-специално дейностите по обработване на лични данни в институциите в системата на предучилищното и училищното образование като администратори на лични данни, обработването на лични данни на работниците и служители от институцията в качеството й на работодател, обработването на лични данни на ученици и на деца и на техни законни представители в образователния процес и в поддържането, обработването и съхранението на информация и документация в системата на предучилищното и училищното образование, обработването на лични данни при видео наблюдение, допустимостта и законосъобразността на видеонаблюдението, съвместимост на видеонаблюдението, специфики при обработването на лични данни на ученици и на деца и на техните законни представители при осъществяването на образователния процес, оценка на риска от въздействието на обработването и преценка за необходимостта от определяне на длъжностно лице по защита на данните, воденето и поддържането на регистър на дейностите по обработването, срокове и условия за съхранение на лични данни и унищожаването им при отпадането на основанието за обработването и съхранението им, процедури при нарушаване на сигурността на личните данни.
След провеждането на теоретичната част се провежда и практическа част, в която обучаемите изпълняват възложени им от обучителя задачи: решаване на казуси, работа по групи, практическо изработване на документи, експериментални ролеви игри, симулации.
Съотношението между теоретична и практическа част е 75 % (12 академични часа) - теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.

Повече >>>

Основната част от програмата на обучението е теоретична, в която обучението се провежда чрез лекции и запознаване на обучаемите със съответната уредба, предоставяне на обучителни материали.
Главната тема на програмата за обучение е правната уредба на трудовите отношения и специфични правила на трудовите отношения в системата на предучилищното и училищното образование.
Отделните части и подтеми са насочени към запознаването на обучаваните педагогически специалисти с: общ преглед на правната уредба на трудовите отношения и по-специално в системата на предучилищното и училищното образование, правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение съобразно специалните нормативни и други юридически актове, уреждащи трудовите правоотношения в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, специфичните трудови права и задължения на педагогическите специалисти като служители в институция в системата на предучилищното и училищното образование, специфичните правила, уреждащи отношенията между педагогическите специалисти и децата и учениците, както и задълженията и отговорностите на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Вътрешни юридически актове в институциите в системата на предучилищното и училищното обарзование: Правилник за вътрешния трудов ред; Етичен кодекс на образователната институция, синдикалните организации в системата на предучилищното и предучилищното образование и защита на синдикалните членове и на други работници и служители в системата на предучилищното и училищното образование.
След провеждането на теоретичната част се провежда и практическа част, в която обучаемите изпълняват възложени им от обучителя задачи: решаване на казуси, работа по групи, практическо изработване на документи, експериментални ролеви игри, симулации. Съотношението между теоретичната и практическа част: 75 % (12 академични часа) – теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.

Повече >>>

Обучението по авторско право в учебния процес цели да предостави знания относно създаването на учебни материали и използването на учебни и други материали в процеса на предодаване и усвояване на знания в училище. Познаването на режима на правна закрила на произведенията и на използването на закриляни произведения е от изключително важно значение за процеса на преподаване. От една страна тези норми трябва да се познават и да се съобразяват от учителите когато те създават и използват учебни материали, а от друга - когато се възлагат задачи за самостоятелна подготовка и други извънкласни дейности на учениците, за да бъдат обяснени и да се изгражда необходимата култура. Познанията в областта на авторското право са необходими за заемането и за изпълнението на учителската длъжност, за професионалното усъвършенстване и за кариерното развитие на учителя.
В теоретичната част се разглеждат видовете закриляни произведения и техните особености, пораждането на правната закрила, съдържанието на авторските права и използването на закриляните произведения. Разглежда се свободното използване на произведения и използването на произведения, които са създадени в рамките на трудово правоотношение. Отделя се специлано внимание на използването на поместени в интернет материали и на плагиатството като явление.
Практическата част е насочена към развиване на умения за боравене със законови източници, за определяне на възможностите за използване на различни видове материали в учебния процес съобразно Закона за авторското право и сродните му права. Отделя се внимание на възможностите за защита при нарушения на авторски права от трети лица и на недопускането на плагиатство при подготовката и използването на материали в учебния процес.
Съотношението между хорариума на теоретичната и практическата част е един час практически занятия на всеки три часа теория, или 75 % (12 академични часа) – теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.

Повече >>>

Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение семинар за задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията на обучаваните за ефективно управление на човешките ресурси и за разширяване на компетентностите за стимулиране на развитието на човешкия капитал. Обучението е насочено към запознаване с иновативни теории, модели и принципи в управленската практика, както и към разширяване на уменията за прилагането им  в процеса на организационното развитие и управление на институцията и на динамични екипи. Програмата ще съдейства: за  споделяне на позитивни практики; добър  опит за утвърждаване на наставничеството като форма на методическа и организационна подкрепа както в институцията, така и в  отделните екипи; утвърждаване на екипен принцип на работа;  ръководене на процеса на сформиране на различни форми за организационна подкрепа на педагогическите специалисти.

Повече >>>

Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение с теоретичен и практико-приложен характер за задълбочаване на уменията за водене на ефективни проговори в няколко основни насоки: общуване в колектива с колеги; общуване с  институции; управление на екипи и проекти; участия в поръчки и преговори с различни групи контрагенти; осъществяване на покупки и управление на доставки. Участниците в обучението ще споделят и систематизират опита си в разработване, изпълнение и ръководене на проекти; ще разширят уменията си за  изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, за управление на конфликти, като идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие, за постигане на консенсус, за водене на преговори и дебати, за прилагане на групов подход в обсъждането на проблеми.

Повече >>>

С тази програма представяме един новаторски стил за преподаване от педагозите,  чувствайки се комфортно в дигитална среда да насърчават, мотивират и провокират творческия и изследователски потенциал у  учениците. Темата  е базирана върху активното ангажиране на учащите в критично мислене, решаване на реални проблеми в дигитална среда. Осигурява се  възможност за активно участие на обучаемите в процеса на усвояване на нови знания, формиране на творческото мислене и развитие на познавателните интереси. Развива се емоционалната и социална интелигентност на учениците.

Повече >>>

Какво предлагаме

Обучения

Ориентирани към практиката обучения на педагогически специалисти с придобиване на квалификационни кредити

Тиймбилдинг

Тиймбилдинг тренинги за фирмени екипи, обществени и стопански организации

За класната стая

Техника за оборудване на училищни кабинети и класни стаи в съответствие със съвременните тенденции

Сертификати

Сертификат за качество

Сетификат БДС EN ISO 9001:2015 

Преглед "Сертификат за качество" в pdf формат

Заповед за одобрение на МОН

Заповед за одобрени програми от МОН 

Преглед "Разрешително МОН" в pdf формат

Заповед 2020 г.

Заявка за участие

Може да изпратите заявка за участие он-ланйн.

Заявка за участие в обучение

Връзка с нас

Позвънете: +359 898 465 208
Понеделник-Петък (9:00-17:00)

Email: ciop.haskovo@gmail.com
Web: www.ciopbg.com

Адрес: ул. „Хан Кубрат” №8, ет. 3, офис 11
гр. Хасково