Проектно и проблемно базирано обучение в дигитална среда

Настоящата програма – има за цел чрез промяна на модела на обучение, да постигне няколко основни цели: изместване на фокуса към ученика с решаване на реални практически казуси и в онлайн среда  и в екип; формиране у обучаемите на определена система от знания, умения и компетенции; постигане по-високо ниво на развитие на способностите за самообучение и творческо прилагане на наличните знания и информация; създаване на специален стил на умствената дейност, проучване, изследване и самостоятелност на учениците. Чрез многобройните ресурси от мрежата учениците ще умеят да търсят рещения и намират полезната информация, да преговарят и представят и защитят казуса си. Ролята на учителя – консултираща и насочваща. Начинът това да стане е чрез обучение на преподавателите за създаване на онлайн проблемно базирана среда и умело ръководене на процеса, като фасалитатори.

Компетентности, които ще бъдат придобити:

Обучението цели да бъдат придоби компетенции в следните направления, описани в Наредба 15  приложения за съответните длъжности педагогически специалисти

Педагогическа: 1.1 /1.3 /1.7 / 1.8 / 3.4 / 3.5 / 3.9 / 5.6

Педагогическа (за ръководител ИКТ): 3

Социална и гражданска (за ръководители ИКТ): 3.4 / 3.6 / 3.9 / 3.11

Управленска (за директори и зам директори): 3.8 / 3.20

Методи за обучение:

Обучението се провежда чрез комбинация от обучителни методи и най-вече чрез реално практическо използване на различни електронни платформи и инструменти и въвежда ключови знания и умения, необходими за общуването в 21 век.

На обучаемите ще се представя нова актуална информация и опит от водещи треньори по света, серия от приложения и ресурси, до които ще имат достъп и което ще даде увереност за демонстрация на живо по време на работата им. В обучителния процес се симулират учебни ситуации и казуси, изготвят се конкретни решения. Тренинга е центрирано около обучаемите (учителите) и поощрява изразяването на собствен опит и преобразуването му чрез новите технологии  и добрите практики в образованието. Приложението на новите образователни инструментите се въвеждат частично от лектора, а обучаемите сами разкриват пълния потенциал на съответния инструмент. Всяка част от обучителния процес е придружена с практически упражнения и дискусии.

Материално-техническа база

Необходимо е всеки от обучаемите да  има  лаптоп или таблет с достъп до интернет, както и няколко листа за водене на записки. В случай, че обучаемите не разполагат с лично средство, образователният център  ще осигури такова.

Индикатори:

Проблемно ориентираното обучение  в дигитална среда и прилагане на ИКТ – Учителят консултант, новатор и с активното участие на учениците в решаването на казуси и на критичното им отношение към учебната дейност, която трябва да възприемат като смислена, провокираща ги и интересна. Проектите по които учениците трябва да работят, се формулира така, че те  да станат строители на собствените си знания, като търсят и събират информация от различни източници, преговарят, общуват, развиват комуникационните си умения. Учениците се научават да мислят и разрешавайки истински проблеми, усещат смисъла на труда си и удовлетворение от това.

Бр. Кредити: 1

Начин на завършване: защита на проект

Форма на обучение: частично-присъствена

Продължителност: 16  академични часа

Разпределение на часовете:

Присъствени/частично присъствени: 8 часа

Неприсъствени: 8 часа

Разпределение на часове и теми:

  • Групов анализ и дигитална трансформация на учебния процес -1 часа
  • Споделяне и анализиране на полезни практики и проектни решения – 2 часа
  • Създаване на новаторски стил на преподаване – 2 часа
  • ИКТ и нетехнологичните умения – 1 часа
  • Работа по поставени казуси и анализ – 2 часа
  • Изработване на собствено проектно задание – 8 часа - неприсъствено

Обучители:
Ивелина Иванова

Георги Трайков