ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:
-директори и заместник - директори на образователни инститиуции;
- педагогически специалисти: учители в предучилищно и училищно образование,
- възпитатели;
- други педагогически специалисти.
 
 1. Анотация на програмата:
Основната част от програмата на обучението е теоретична, в която обучението се провежда чрез лекции и запознаване на обучаемите със съответната уредба, предоставяне на обучителни материали.
Главната тема на програмата за обучение е правната уредба на трудовите отношения и специфични правила на трудовите отношения в системата на предучилищното и училищното образование.
Отделните части и подтеми са насочени към запознаването на обучаваните педагогически специалисти с: общ преглед на правната уредба на трудовите отношения и по-специално в системата на предучилищното и училищното образование, правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение съобразно специалните нормативни и други юридически актове, уреждащи трудовите правоотношения в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, специфичните трудови права и задължения на педагогическите специалисти като служители в институция в системата на предучилищното и училищното образование, специфичните правила, уреждащи отношенията между педагогическите специалисти и децата и учениците, както и задълженията и отговорностите на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Вътрешни юридически актове в институциите в системата на предучилищното и училищното обарзование: Правилник за вътрешния трудов ред; Етичен кодекс на образователната институция, синдикалните организации в системата на предучилищното и предучилищното образование и защита на синдикалните членове и на други работници и служители в системата на предучилищното и училищното образование.
След провеждането на теоретичната част се провежда и практическа част, в която обучаемите изпълняват възложени им от обучителя задачи: решаване на казуси, работа по групи, практическо изработване на документи, експериментални ролеви игри, симулации. Съотношението между теоретичната и практическа част: 75 % (12 академични часа) – теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.
 
 1. Цели на програмата:
Програмата на обучението е насочена към придобиване на административни компетентности от всички педагогически специалисти:
 1. Познаване, разбиране и спазване на трудовите задължения на педагогическите специалисти като служители в институция в системата на предучилищното и училищното образование.
 2. Познаване на специфичните професионални и трудови задължения и отговорности на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
 3. Познаване на задълженията на педагогическите специалисти съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, статут, профил и компетентности на педагогическите специалист.
 4. Познаване и прилагане на специфичните задълженияна на педагогическите специалисти в отношенията с учениците и децата и техните законни представители.
 5. Познаване и прилагане на правилата, осигуряващи спазването на правата на учениците и на децата.
 6. Познаване на трудовите права на педагогическите и начините за тяхното упражняване и защита съгласно общата нормативна уредба и съгласно специалните юридически актове – Закона за предучилищното и училищното образование и Колективния трудов договор.
Целевите компетентности и области на познания, които ще бъдат придобити от педагогическите специалисти, са насочени към цялостно повишаване на познанията и уменията на педагогическите специалисти при изпълнението на трудовите им функции и провеждането на образователния процес и нормативните изисквания в отношенията им с децата и учениците. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалсти в тези области е насочено към повишаване на нивото и качеството на образователния процес, повишаване на нивото на доверие, лоялност и патньорство в отношенията между ръководството на институцията и педагогическите специалисти, както и повишаване на нивото на доверие и взаимност в отношенията с децата и учениците в процеса на обучение и като резултат цялостното повишаване на нивото на обучение и образование в институцията като среда за възпитаване и изграждане на образовани, компетентни и пълноценни личности.
Програмата е насочена към придобиване на следните компетентности от директори и заместник - директори: 
- Организационни компетентности: познаване на изискванията за осигуряване на подкрепяща и безопасна среда чрез осигуряване на спазването на нормативните изисквания и задължения от страна на педагогическите специалисти в отношенията им с децата и учениците и спазването на техните права; познаване изискванията за ефективен контрол, планиране и осъществяване контрол на цялостната дейност на институцията, вкючително по отношение на трудовата дисциплина и изпълнението на трудовите функции на педагогическите специалисти; ефективно организиране на учебния процес; установяване и ефективно прилагане на критерии за степен на изпълнение на задълженията на екипа.
- Комуникативни компетентности: умения за сформиране на екип и на работа в екип: умение за изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията в контекста на трудовите права и задължения на педагогическите специалсти, както и в контекста отношенията с децата и учениците в учебния процес и спазването на техните права; притежаване на умения за управление на конфликти; познаване и прилагане на правните и етичните норми при комуникация в трудовите отношения между институцията и педагогическите специалсти; умения за работа с родители и други заинтересовани страни в контекста на отношенията между педагогическите специалисти и децата и учениците.
- Административни компетентности: познаване и прилагане на нормативната уредба на трудовоправните отношения между институцията и педагогическите специалисти – общата правна уредба и специфичната уредба в областта на предучилищното и училищното образование, професионалното образование и обучение, подзаконовите нормативни документи, Колективния трудов договор; умения за контрол на изпълнението на трудовите функции и задължения на педагогическите специалисти и за спазване на трудовата дисциплина, и за прилагане на мерки при нарушаване на трудовата дисциплина; умения за прилагане на нормативната уредба с оглед спазване на трудовите права на педагогическите специалисти и прилагане на мерки с оглед избягване на нарушения на технити права.
 
 1. Форма на обучение:
Присъствена или Смесена (частично присъствена, частично дистанционна, включваща и онлайн методи на обучение).
 
 1. Методи на обучение:
4.1. При присъствена форма на обучение:
- Теоретичени - лекции;
- Практически – интерактивни и самостоятелни: ролеви игри, симулации, работа по казуси, работа в малки групи, дискусии; решаване на тестове и изпълнение на поставени задачи.
4.2. При неприсъствена/дистанционна форма на обучение: предоставяне на обучителни материали на хартиен носител и чрез отдалечен достъп до уеб платформи; онлайн лекции и обучение и обучение чрез виртуални комуникации; видео консултации.
 
 1. Индикатори за очаквани резултати от обучението:
По време на обучението индикатори за постигането на очакваните резултати ще бъдат:
- Резултати от тестове и изпълнение на поставени задачи по време на обучението и при завършването му;
- Степен на удовлетвореност на обучаемите, която се отчита чрез анкета след завършване на обучението;
- Степен на удовлетвореност на институцията, която се отчита чрез анкета в определен период след завършване на образованието.
Степента на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение ще бъде измерена чрез анкета за обратна връзка по следните показатели:
 • съдържание на програмата;
 • избор на методи на обучение;
 • качество на работата на обучителя;
 • приложимост на наученото;
 • позитивна нагласа на участниците за въвеждане на иновативни подходи в учебния процес;
 • качество на предоставените материали;
 • начин на уведомяване и общуване.
Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.
 
 1. Продължителност на обучението и брой часове:
- 3 дни при изцяло присъствена форма и 2 дни при смесена (частично пристъствена и частично дистанционна) форма;
- 16 академични часа, от които: 12 часа присъствени и 4 часа неприсъствени.
 
 1. Брой квалификационни кредити: 1 (един) квалификационен кредит.
 
 1. Начин на завършване на обучението: Тест; решаване на задача/казус; презентация на групови проекти.
 
 1. Документ, който удостоверява броя квалификационни кредити:
Удостоверение за допълнително обучение за повишаване на квалификацията по чл.48, ал.1, т.1 от Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието (обн. в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)
 
 1. Обучител:
 
адвокат Атанас Петров Георгиев, член на Адвокатска колегия-София с адвокатски стаж ......;
Образование: висше юридическо
Образователно – квалификационна степен: магистър по право
 
 1. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
На всеки участник в обучението ще бъде предоставен подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, които ще включват учебна информация по всяка от подтемите в програмата за обучение.
Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.