СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ ЗА ФОРМИРАЩО ОЦЕНЯВАНЕ

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители –  прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап

 

 1. Анотация на програмата:

Програмата за квалификация е продължаваща: краткосрочно обучение за познаване и прилагане на някои стратегии и техники за формиращо оценяване. При формиращото оценяване в партньорство между учител и ученици се установява какво учениците, знаят, разбират и могат да правят на различните етапи от учебния процес. Така се повишава мотивацията им, а на базата на анализа на силните и слабите страни на обучението учителите планират стратегии за повишаване на ефективността на ученето.

В рамките на обучението участниците ще усвоят знания за целите и принципите на формиращото оценяване, ще придобият умения за прилагането му в класната стая в контекста на държавните образователни стандарти за оценяването и за приобщаващото образование. Чрез запознаване с примери от реални учебни ситуации, групова работа и практикум участниците ще овладеят и упражнят умения за прилагането на някои от основните стратегии и най-широко разпространените техники за формиращо оценяване. Обучението ще завърши с разработването на проект за прилагане на формиращо оценяване в педагогическата практика.

Съотношение между теоретична и практическа част: 40 % теоретична и 60% практическа част.

 

 1. Цели на програмата:

Повишаване на педагогическата компетентност на учителите и педагозите:

Участниците в програмата ще задълбочат педагогическата си компетентност по прилагането на държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Ще усъвършенстват уменията си за оценяване на цялостното развитие и постиженията на всеки ученик, на дейностите, в които участва и извършва, на отношенията, които е придобил.
Ще овладеят на практическа основа умения за прилагането на стратегии и техники на формиращото оценяване, така че да се осигурява обективна и навременна информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати от всеки ученик.
Ще овладеят допълнителни умения за използването на подходящи методи за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от учениците.
Програмата залага на осъзнаването от участниците, че формиращото оценяване трябва да бъде ключово професионално умение на учителя, което е с голямо значение за подобряване на ефективността на ученето и индивидуалния прогрес на учениците.
 
 1. Форма на обучение: изцяло присъствена форма на обучение.
 
 1. Методи на обучение:
Методите на обучение включват презентации, екипна дейност, групови дискусии, изработване и представяне на групов проект. Обучението е разделено на модули, всеки от които е фокусиран върху отделен аспект от темата. Първият модул е теоретичен, следващите са практически.
Чрез прилагането на интерактивни методи на обучение участниците ще усвоят конкретни умения за прилагането на стратегии и техники на формиращо оценяване.
Чрез рефлексия и анализ ще се направи оценка на дейността на участниците. Те ще дискутират върху  силните и слабите страни  на работата си, ще коментират  чуждия опит, ще правят изводи и обобщения, ще споделят практиката си в прилагането на форми и техники на оценяване.
Обучението ще завърши с екипна работа по изработването на  групов проект, оценка и самооценка на проектите.
 
 1. Индикатори за очаквани резултати от обучението:
- Брой успешно изпълнени индивидуални задачи, проверяващи уменията за приложение на държавния образователен стандарт за оценяване резултатите от обучението на учениците;
- Брой успешно изпълнени групови задачи по планирането и прилагането в педагогическата практика на стратегии и техники на формиращото оценяване;
- Брой успешно изпълнени групови проекти за ефективно практическо приложение на формиращото оценяване с цел повишаване на мотивацията на учениците за учене и получаване на ефективна обратна връзка.
Степента на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение ще бъде измерена чрез анкета за обратна връзка по следните показатели:
 • съдържание на програмата;
 • избор на методи на обучение;
 • качество на работата на обучителя;
 • приложимост на наученото;
 • позитивна нагласа на участниците за въвеждане на иновативни подходи в учебния процес;
 • качество на предоставените материали;
 • начин на уведомяване и общуване.
Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.
 
 1. Продължителност на обучението и брой часове:
- 3 учебни дни;
- 16 академични часа.
 
 1. Брой квалификационни кредити: 1
 
 1. Начин на завършване на обучението: Разработен проект за приложение на формиращото оценяване в педагогическата практика съобразно годишното разпределение по конкретен учебен предмет.
 
 1. Документ, който удостоверява броя квалификационни кредити: Удостоверение по чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба 12/01.09.2016 г.
 
 1. Обучител:
 
Деян Янков Янев:
- Образователно-квалификационна степен –„магистър”;
Специалност „Българска филология”;
 1. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
На всеки участник в обучението ще бъде предоставен подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, които ще включват учебна информация по всяка от темите в програмата за обучение.
Необходимо е участниците да разполагат с индивидуални електронни устройства – таблет или преносим компютър, и да носят годишните си тематични разпределения в хартиен или електронен вид.
Мястото на обучението ще бъде осигурено с безжичен интернет достъп.
Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.