Съставяне и актуализиране на професионалното портфолио на педагогическия специалист

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители –  прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Училищни психолози

Педагогически съветници

Ръководители на направление ИКТ

Заместник-директори по учебната дейност

Директори на училища

Учители - предучилищно образование

Учители - целодневна организация

Възпитатели в общежитие


Кратко описание на програмата:

Програмата за продължаваща квалификация протича под формата на семинар, в рамките на който педагогическите специалисти допълват своите знания и подобряват своите умения относно съставяне и актуализиране на професионално портфолио на педагогическия специалист.

По време на обучението участниците си припомнят изискванията за съдържание на професионалното портфолио и неговите функции съгласно раздел VІ от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и се запознават с различни примерни модели на портфолиа, съобразно професионалния профил на педагогическия специалист. Запознават се със съвременни модели за представяне на педагогическия специалист, на неговите резултати и професионалното му развитие с цел осигуряване на обратна връзка с всички заинтересовани страни. Анализират и обсъждат съдържанието на портфолиото, отнасяща се до философията на педагогическия специалист, дефинират и прецизират конкретните, измерими, осъществими цели и приоритети за професионалното си развитие, коментират начините за събиране, обработване и съхранение на материалите, които представляват доказателства за придобито образование, повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности.

В следващия етап от обучението, като изпълняват ангажиращи ги задачи и дейности, участниците усъвършенстват уменията си за изграждане, поддържане и актуализиране на професионално портфолио в електронен формат. Допълват знанията си за това какъв тип доказателства за педагогическите си постижения да включат в своето порфолио, и усъвършенстват уменията си за представяне на тези постижения в електронен формат като обективна самооценка на постигнатото в процеса на атестация.

По време на обучението участниците актуализират своите професионални портфолиа и/или създават цялостна рамка на свое електронно портфолио. 


Цели на програмата:

Чрез програмата за продължаваща квалификация се цели изграждане у участниците в обучението на:

 • разбиране за същността и съдържанието на порфолиото на педагогическия специалист;
 • разбиране за функциите на портфолиото на педагогическия специалист;
 • допълнителни умения за изграждане, поддържане и актуализиране на професионално портфолио в електронен формат под формата на интернет сайт;
 • допълнителни умения за самопредставяне на педагогическия специалист и за представяне на неговата педагогическа философия;
 • допълнителни умения за събиране, обработка и съхранение в електронен формат на доказателствата за професионалното развитие, професионалните компетентности и постижения на педагогическия специалист;
 • допълнителни умения за актуализиране и/или създаване на портфолио на педагогическия специалист в електронен формат.
В края на програмата за обучение участниците разполагат с разработен електронен формат на своето професионално портфолио.


Методи на обучение:

Методите на обучение са съобразени с целите на програмата и включват:

- презентиране на добри практики;

- беседа;

- обсъждане;

- работа в екип;

- групови дискусии;

- демострация;

- самостоятелна практическа дейност по изработване и представяне на индивидуален проект. Разделено е на модули, всеки от които представлява отделен етап от обучението по темата на програмата. В края на всеки модул участниците рефлектират върху дейността си и наученото. Участват в дискусия за силните и слабите страни на професионалните педагогически портфолиа, коментират  чуждия опит, правят изводи и обобщения. Обучението завършва с разработването на проект по създаване на професионално порфолио на педагогическия специалист под формата на интернет сайт.


Индикатори за очаквани резултати:

Конкретните ндикатори за постигането на очакваните резултати от обучението са:

 • брой успешно завършени проекти, отразяващи придобитите компетентности за създаване на подходящо портфолио в електронен формат;
 • брой успешно изпълнени индивидуални задачи в процеса на обучението;
 • над 70 % от участниците твърдят, че са подобрили уменията си за създаване на професионално портфолио;
 • над 80% от участниците изказват готовност да продължат да поддържат и актуализират създаденото във връзка с обучението портфолио в електронен формат;
 • над 80% от участниците изказват увереност, че създаденото портфолио ще бъде в помощ на атастацията им;
 • над 70% от участниците са готови да споделят наученото по време на обучението с останалите си колеги;
 • над 70% от участниците са напълно удовлетворени от обучението.
Индикаторите за постигането на очакваните резултати от обучението ще бъдат измерени със създаден за тази цел инструмент – структуриран въпросник, който ще бъде попълнен от участниците в проведеното обучение. Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.


Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Участниците в обучението получават подготвен от обучителната организация пакет с образователни материали, подготвени на книжен и на електронен носител, който ще включва цялата необходима учебна информация по темата на програмата за обучение. Допълнителен ресурс, с който участниците трябва да разполагат е преносим компютър, по един на всеки участник. Техническите средства за презентиране и другите материали за работа са осигурени от обучителната  организация.


Съотношение между теоретична и практическа част:

40 % теоретична и 60% практическа част


Компетентности, които ще бъдат  придобити:

Педагогическа

Форми на обучение:

Частично присъствена – 8 ч. присъствена и 8 ч. дистанционна.


Продължителност на обучението: 16 академични часа.

Брой квалификационни кредити : 1


Начин на завършване на обучението:

Защита на проект за създадено професионално портфолио в електронен формат.


Обучител:

Деян Янков Янев