ВОДЕНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ

3.1. Кратко описание на програмата

Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение с теоретичен и практико-приложен характер за задълбочаване на уменията за водене на ефективни проговори в няколко основни насоки: общуване в колектива с колеги; общуване с  институции; управление на екипи и проекти; участия в поръчки и преговори с различни групи контрагенти; осъществяване на покупки и управление на доставки. Участниците в обучението ще споделят и систематизират опита си в разработване, изпълнение и ръководене на проекти; ще разширят уменията си за  изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията, за управление на конфликти, като идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие, за постигане на консенсус, за водене на преговори и дебати, за прилагане на групов подход в обсъждането на проблеми.

3.2. Цели на програмата

Участниците в програмата за обучение:
ще развият компетентности да прилагат различни стратегии при водене на преговори;
ще придобият умения да разработват разнообразни подходи в процеса на преговаряне;
ще усъвършенстват компетентностите си да набелязват и постига цели;
ще развият умения за  установяване на ефективен контакт в общуването;
ще формират и усъвършенстват компетентности за разработване и управление на проекти;
ще разширят уменията се за насърчаване прилагането на подходящи форми на  поведение с оглед ефективна и конструктивна екипна работа.

3.3. Методи на обучение

Обучението съчетава разнообразни методи: презентации, интерактивни методи, споделяне на личен опит, дискусии, работа по групи, изработване и представяне на индивидуален или групов проект.

Обучението се провежда на модулен принцип, като всеки модул акцентира върху различни аспекти на темата.

Обучението ще завършва с екипна работа по изработването на  групов проект, оценка и самооценка на проектите.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

По време на обучението индикатори за постигането на очакваните резултати ще бъдат:

·         Брой успешно изпълнени групови задачи

·         Брой успешно изпълнени индивидуални задачи

Степента на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение ще бъде измерена чрез анкета за обратна връзка по следните показатели:

·                   съдържание на програмата;

·                   избор на методи на обучение;

·                   качество на работата на обучителя;

·                  приложимост на наученото;

·                   позитивна нагласа на участниците за въвеждане на иновативни подходи в учебния процес;

·                   качество на предоставените материали;

·                  начин на уведомяване и общуване.

Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Участниците в обучението ще получат подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, който ще включва учебна информация по всяка от темите в програмата за обучение. Необходимо е участниците да разполагат с индивидуални електронни устройства – таблет или преносим компютър. Мястото на обучението ще бъде осигурено с безжичен интернет достъп. Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

30 % теоретична и 70% практическа част

Компетентности, които ще бъдат  придобити:

Организационна; комуникативна

Форми на обучение:

Присъствена.

Продължителност на обучението: 16 академични часа.

Брой квалификационни кредити : 1

Начин на завършване на обучението:

Друго (моля, посочете): Обучението ще завършва с екипна работа по изработването на групов проект, оценка и самооценка на проектите.

Обучител:
доц. д-р Людмила Бойкова Дикова