УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

3.1. Кратко описание на програмата

Програмата за квалификация включва краткосрочно обучение семинар за задълбочаване на знанията и усъвършенстване на уменията на обучаваните за ефективно управление на човешките ресурси и за разширяване на компетентностите за стимулиране на развитието на човешкия капитал. Обучението е насочено към запознаване с иновативни теории, модели и принципи в управленската практика, както и към разширяване на уменията за прилагането им  в процеса на организационното развитие и управление на институцията и на динамични екипи. Програмата ще съдейства: за  споделяне на позитивни практики; добър  опит за утвърждаване на наставничеството като форма на методическа и организационна подкрепа както в институцията, така и в  отделните екипи; утвърждаване на екипен принцип на работа;  ръководене на процеса на сформиране на различни форми за организационна подкрепа на педагогическите специалисти.

3.2. Цели на програмата

Участниците в програмата за обучение ще придобият допълнителна организационна компетентност за организиране на ефективното управление на персонала, подобряване на комуникацията в работния колектив и изграждане на доверие,

Участниците ще усъвършенстват компетентностите за ефективно управление на динамични екипи, управление на проблемни ситуации и разрешаване на конфликти.

Ще усъвършенстват своите компетентности за стимулиране на творческите процеси, иновациите и непрестанната промяна.

3.3. Методи на обучение

 Обучението включва презентации, екипна дейност, групови дискусии, изработване и представяне на групов проект. Разделено е на модули, всеки от които е фокусиран върху отделен аспект от темата на програмата. Обучението  се осъществява чрез:  рефлексивно наблюдение, осигуряващо анализ на данни и факти от натрупания собствен опит;  симулативни методи, възпроизвеждащи реални ситуации от практиката, съчетани с дискусии и решаване на казуси;  използване на е-ресурси.

3.4. Индикатори за очаквани резултати

По време на обучението индикатори за постигането на очакваните резултати ще бъдат:

·         Брой успешно изпълнени индивидуални задачи

·         Брой успешно изпълнени групови задачи

·         Брой успешно изпълнени групови проекти

Степента на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение ще бъде измерена чрез анкета за обратна връзка по следните показатели:

·                   съдържание на програмата;

·                   избор на методи на обучение;

·                   качество на работата на обучителя;

·                  приложимост на наученото;

·                   позитивна нагласа на участниците;

·                   качество на предоставените материали;

·                  начин на уведомяване и общуване.

Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Участниците в обучението ще получат подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, който ще включва учебна информация по всяка от темите в програмата за обучение. Необходимо е участниците да разполагат с индивидуални електронни устройства – таблет или преносим компютър. Мястото на обучението ще бъде осигурено с безжичен интернет достъп. Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:

30 % теоретична и 70% практическа част

Компетентности, които ще бъдат  придобити:

Организационна, комуникативна

Форми на обучение:

Присъствена.

Продължителност на обучението: 16 академични часа.

Брой квалификационни кредити : 1

Начин на завършване на обучението:

Друго (моля, посочете): Текст, решаване на задача, казус.

Обучител:
доц. д-р Людмила Бойкова Дикова