Развиване на ключовите компетентности на учениците чрез прилагане на метода на проектобазираното обучение

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап

Учители –  прогимназиален етап

Учители – гимназиален етап

Училищни ръководители – директор и заместник-директори по учебната дейност

Кратко описание на програмата:

Програмата за продължаваща квалификация протича под формата на практикум, по време на който педагогическите специалисти усвояват знания и умения за приложението на метода на проектобазираното обучение. Те ще изпълняват ангажиращи ги задачи и дейности, идентични със задачите и дейностите, които ще се изисква от тях да възлагат и организират в училище. На базата на опита си в изпълнението на проект те ще си формират компетентности за прилагането на осигуряваща висока мотивация за учене и по-пълна реализация на желаните образователни резултати, иновативна учебна стратегия, включваща интердисциплинарен подход и учене в практически контекст.

Работейки в екип по време на изпълнението на своя проект, учителите:

- ще бъдат фокусирани върху на уменията от 21 век, за които трябва да са подготвени учениците, за да успеят да се реализират успешно на пазара на труда и в професиите на бъдещето;

- ще задълбочат уменията си за планиране на учебните дейности чрез поставяне на акцента върху ключовите компетентности, които трябва да се формират у учениците;

- ще преминат през всички етапи на прилагането на метода и ще усвоят похвати и техники, свързани организацията на дейностите, мониторинга и оценяването;

- ще задълбочат уменията си за ръководенето на учебен процес, по времето на които екипи от ученици търсят и намират свое решение на значим проблем и участват в създаването на проект по дадена тема чрез интегрирането на знания и умения по различни учебни дисциплини;

- ще усвоят умения за смислено и ефективно приложение на новите технологии в педагогическото взаимодействие и в процеса на самото учене;

- ще усъвършенстват уменията си за оценяване на учениците чрез определянето на приемливи доказателства;

- ще се запознаят с примерни проектнобазирани уроци, ще споделят и систематизират опита си в прилагането на практически ориентирани модели на обучение и ще придобият повече увереност в използването на иновативни образователни подходи в педагогическата си практика.

Цели на програмата

Чрез програмата за продължаваща квалификация се цели изграждане у участниците в обучението на:

 • разбиране за същността и съдържанието на проектнобазираното обучение;
 • разбиране за ролята на учителя като ментор на учениците и фасилитатор/ръководител на техните проекти;
 • допълнителни педагогически умения за организация и провеждане на всеки етап от прилагането на проектобазираното обучение;
 • нагласи за сътрудничство и обмен на опит между педагогическите специалисти за прилагането на интер-и мултидисциплинарен подход в проектобазираното обучение;
 • допълнителни умения за създаването и използването на подходящите инструменти и методи на преподаване и оценяване;
 • допълнителни умения за прилагането на педагогически подход, предразполагащ развитието и изявата на критичното мислене, креативността, презентационните умения на учениците и трансфера на знанията и уменията.

В края на програмата за обучение участниците разполагат с разработен проект за прилагане на проектобазираното обучение в своята учебна практика.

Методи на обучение:

Обучението е организирано изцяло на практическа основа, като участниците са ангажирани в разработването на проект по тема, свързана с намирането на решение на съществуващ проблем, интегриращо знания и умения от различни учебни десциплини. В процеса на обучението се прилагат работа в екип, изследване за дефиниране на проблем, изработване на план, групови дискусии, създаване и представяне на екипен проект, оценяване на изпълнението и уменията за презентиране. Процесът протича в няколко етапа, идентични с етапите на проектобазираното обучение, като фокусът е насочен към постигането на поставените цели на обучението. По време на двудневната присъствена форма чрез изпълнението на разнообразни, практически дейности участниците усвояват конкретни умения за моделиране и ръководене на проектобазирано обучение. Осъществяват рефлексия и самооценка, дискутират върху силните и слабите страни  на работата си, наблюдават и коментират чуждия опит, правят изводи и обобщения. Обучението завършва с презентация на идеен проект за разработване на тема за проектобазирано обучение.

По време на неприсъствената форма участниците продължават изготвянето на своите проекти, като получават обратна връзка за консултации, насоки за дейността и оценка на изпълнението от обучителя в електронната платформа на Центъра за иновативни образователни практики. Обучението приключва с представянето на готовите проекти на обучаемите в електронна форма. 

Индикатори за очаквани резултати:

Конкретните индикатори за постигането на очакваните резултати от обучението са:

 • брой успешно изпълнени проекти, отразяващи познаването и разбирането на метода на проектобазираното обучение;
 • брой успешно изпълнени индивидуални задачи в процеса на изготвянето на екипния проект;
 • брой разработени проекти на теми за проектобазирано обучение в реална учебна среда;
 • над 70 % от участниците твърдят, че са надградили знанията и уменията си за проектобазираното обучение;
 • над 60% от участниците изказват готовност да приложат проектобазираното обучение в своята педагогическа практика;
 • над 60% от участниците изказват увереност, че проектобазираното обучение е приложимо в обучението по учебния предмет, по който преподават;
 • над 70% от участниците са убедени, че проектобазираното обучение повишава резултатите от обучението на учениците;
 • над 70% от участниците са напълно удовлетворени от обучението.

Индикаторите за постигането на очакваните резултати от обучението ще бъдат измерени със създаден за тази цел инструмент – структуриран въпросник, който ще бъде попълнен от участниците в проведеното обучение. Индикаторите за  успешност  на  обучението са част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Участниците в обучението получават подготвен от обучителната организация пакет с образователни материали, подготвени на книжен и на електронен носител, който ще включва учебна информация по темата на програмата за обучение. За изпълнението на проектните дейности са осигурени всички необходими материали. Допълнителен ресурс, с който участниците трябва да разполагат, са електронно устройство – таблет или преносим компютър, по един на четирима участници, Техническите средства за презентиране и другите материали за работа са осигурени от обучителната  организация.

Съотношение между теоретична и практическа част:

20 % теоретична и 80% практическа част

Компетентности, които ще бъдат  придобити:

Педагогическа

Форми на обучение:

Частично присъствена – 16 ч. присъствена и 16 ч. дистанционна.

Продължителност на обучението: 32 академични часа.

Брой квалификационни кредити : 2

Начин на завършване на обучението:

Защита на проект за обучение чрез прилагане на метода на проектобазираното обучение и мултидисциплинарния интегративен подход.

Обучител:
Деян Янков Янев