ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Програмата е насочена към:
-директори и заместник - директори на образователни инститиуции;
- педагогически специалисти: учители в предучилищно и училищно образование,
- възпитатели;
- други педагогически специалисти.
 
 1. Анотация на програмата:
Главната тема на програмата за обучение е правната уредба на защитата на личните данни и спецификите на прилагането й в системата на предучилищното и училищното образование.
Основната част от програмата на обучението е теоретична, в която обучението се провежда чрез лекции и запознаване на обучаемите със съответната уредба, предоставяне на обучителни материали.
Отделните части и подтеми са насочени към запознаването на обучаваните педагогически специалисти с общ преглед на правната уредба на защитата на личните данни и нормативните актове, уреждащи защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, основните понятия и принципи в Общия регламент за защита на данните, преглед на основанията за обработване на лични данни, задължения на администратора и на лицата, обработващи лични под негово ръководство, практическите стъпки за въвеждане и прилагане на правилата на Общия регламент за защита на данните от администраторите, правата на субектите на лични данни и органите за защита на личните данни, и по-специално дейностите по обработване на лични данни в институциите в системата на предучилищното и училищното образование като администратори на лични данни, обработването на лични данни на работниците и служители от институцията в качеството й на работодател, обработването на лични данни на ученици и на деца и на техни законни представители в образователния процес и в поддържането, обработването и съхранението на информация и документация в системата на предучилищното и училищното образование, обработването на лични данни при видео наблюдение, допустимостта и законосъобразността на видеонаблюдението, съвместимост на видеонаблюдението, специфики при обработването на лични данни на ученици и на деца и на техните законни представители при осъществяването на образователния процес, оценка на риска от въздействието на обработването и преценка за необходимостта от определяне на длъжностно лице по защита на данните, воденето и поддържането на регистър на дейностите по обработването, срокове и условия за съхранение на лични данни и унищожаването им при отпадането на основанието за обработването и съхранението им, процедури при нарушаване на сигурността на личните данни.
След провеждането на теоретичната част се провежда и практическа част, в която обучаемите изпълняват възложени им от обучителя задачи: решаване на казуси, работа по групи, практическо изработване на документи, експериментални ролеви игри, симулации.
Съотношението между теоретична и практическа част е 75 % (12 академични часа) - теоретична част и 25 % (4 академични часа) – практическа част.
 
 1. Цели на програмата:
Програмата на обучението е насочена към придобиване на административни компетентности от всички педагогически специалисти:
 1. Познаване, разбиране и прилагане на нормативната уредба за защита на личните данни при обработването на лични данни в системата на предучилищното и училищното образование от педагогическите специалисти като лица, обработващи лични данни под ръководството на институцията като администратор на лични данни. Познаване на специфичните правила и на държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите във връзка с обработване на лични данни на учениците и децата и на техните законни представители.
 2. Познаване и прилагане държавните образавотелни изисквания за информацията и документите на институцията, реда и сроковете за приемане, създаване, водене, отчитане и унищожаването й, както и на правилата на Общия регламент за защита на данните относно обработването, съхранението и унищожаването на лични данни.
 3. Познаване на специфичните професионални и трудови задължения и отговорности в отношенията с учениците и децата и техните законни представители при обработването на личните им данни. спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение
 4. Познаване и прилагане на правилата, осигуряващи спазването на правата на учениците и на децата като субекти на лични данни, като част от етичните правила и норми за работа с деца и ученици и етичните правила в образователната дейност, както и спазването на изискванията за конфиденциалност и поверителност по отношение на децата и учениците и на правото на неприкосновеност на личния им живот.
 5. Познаване на правата на педагогическите специалисти като субекти на лични данни, обработвани от институцията като администратор.
Целевите компетентности и области на познания, които ще бъдат придобити от педагогическите специалисти, са насочени към цялостно повишаване на познанията и уменията на педагогическите специалисти при провеждането на образователния процес и нормативните изисквания в отношенията им с децата и учениците. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалсти в тези области е насочено към повишаване на нивото и качеството на образователния процес и повишаване на нивото на доверие и взаимност с децата и учениците в процеса на обучение и като резултат цялостното повишаване на нивото на обучение и образование в институцията като среда за възпитаване и изграждане на образовани, компетентни и пълноценни личности.
 
Програмата е насочена към придобиване на следните компетентности от директори и заместник - директори: 
- Организационни компетентности: познаване на изискванията за осигуряване на подкрепяща и безопасна среда с оглед осигуряване на защита на личните данни на децата и учениците и на правото на неприкосновеност на личния им живот; познаване на изискванията за ефективен контрол, планирате и осъществяване на контрол на цялостната дейност на институцията, вкючително по отношение на защитата на личните данни; ефективно организиране на подготовката и осъществяването на дейностите по въвеждането и прилагането на вътрешни правила и мерки за защита на личните данни; установяване и ефективно прилагане на критерии за степен на изпълнение на задълженията на екипа.
- Комуникативни компетентности: умения за сформиране на екип и на работа в екип: умение за изграждане на успешни модели на сътрудничество и подкрепа в институцията в контекста на защита на личните данни на работниците и служителите и на децата и учениците; притежаване на умения за управление на конфликти в контекста на защита на личните данни; познаване и прилагане на правните и етичните норми при комуникация в контекста на обработването на лични данни; умения за работа с родители и други заинтересовани страни в контекста на защита на личните данни.
- Административни компетентности: познаване и прилагане на нормативната уредба на защитата на личните данни – общата правна уредба и специфичната уредба в областта на предучилищното и училищното образование, професионалното образование и обучение, държавните образователни стандарти и други подзаконови нормативни документи; умения за противодействане на неправомерни практики и дейстивя при обработване на лични данни и при нарушаване на сигурността, както и други прояви, уронващи престижа и доброто име на институцията при нарушаване на нормативната уредба на защитата на лични данни.
 
 1. Форма на обучение:
Присъствена или Смесена (частично присъствена, частично дистанционна, включваща и онлайн методи на обучение).
 
 1. Методи на обучение:
4.1. При присъствена форма за обучение:
- Теоретичени - лекции;
- Практически – интерактивни и самостоятелни: ролеви игри, симулации, работа по казуси, работа в малки групи, дискусии; решаване на тестове и изпълнение на поставени задачи.
4.2. При неприсъствена/дистанционна форма за обучение: предоставяне на обучителни материали на хартиен носител и чрез отдалечен достъп до уеб платформи; онлайн лекции и обучение и обучение чрез виртуални комуникации; видео консултации.
 
 1. Индикатори за очаквани резултати от обучението:
- Резултати от тестове и изпълнение на поставени задачи по време на обучението и при завършването му;
- Степен на удовлетвореност на обучаемите, която се отчита чрез анкета след завършване на обучението;
- Степен на удовлетвореност на институцията, която се отчита чрез анкета в определен период след завършване на образованието
 
 1. Продължителност на обучението и брой часове:
- 3 дни при изцяло присъствена форма и 2 дни при смесена (частично пристъствена и частично дистанционна) форма;
- 16 академични часа, от които: 12 часа присъствени и 4 часа неприсъствени.
 
 1. Брой квалификационни кредити: 1 (един) квалификационен кредит
 
 1. Начин на завършване на обучението: Тест; решаване на задача/казус; презентация на групови проекти.
 
 1. Документ за придобита квалификация:
Удостоверение за допълнително обучение за повишаване на квалификацията по чл.48, ал.1, т.1 от Наредба 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на образованието (обн. в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)
 
 1. Обучител:
 
адвокат Атанас Петров Георгиев, член на Адвокатска колегия-София с адвокатски стаж ......;
Образование: висше юридическо
Образователно – квалификационна степен: магистър по право
 
 1. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
На всеки участник в обучението ще бъде предоставен подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, които ще включват учебна информация по всяка от подтемите в програмата за обучение.
Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.