ТРЕНИНГ ЗА ДРАМА И ТЕАТЪР ТЕХНИКИ НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е насочена към:
 • Учители – начален етап;
 • Учители –  прогимназиален етап;
 • Учители – гимназиален етап.
 
 1. Анотация на програмата:
За да се превърне училището в привлекателно и желано място е необходимо внедряване на ефективни съвременни образователни практики, които да осигурят динамично интерактивно обучение, учене чрез сътрудничество и групово съпреживяване.
Театърът в образованието е една от най-ефективните иновативни училищни практики, в които знанието не е пасивно преподадено пред учениците, а се конструира активно от всеки обучаем в процеса. Той е изключително приспособим към различно учебно съдържание, подходящо за различни образователни единици.
Тренингът включва: теоретична част за запознаване с основните инструменти на театралното изкуство, приложими в класната стая; и практическа част, в която учителят овладява драма техники в преподаването, придобива умения за използване на игрови арт техники и стратегии за групова работа, ритуали, мозъчна атака, ролеви игри, симулация, статуи и замръзнали картини и умения за организиране на „Имидж Театър”, „Невидим театър” и „Форум театър”.
Съотношението на теоретичната към практическата част е: 30% теоретична и 70% практическа.
 
 1. Цели на програмата:
Повишаване на педагогическата компетентност на учителите и педагозите:
 1. 1. При планиране на урок или на педагогическа ситуация
- чрез придобиване на умение да дефинира ясни образователни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране на децата/учениците, за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозира очакваните резултати
- чрез познаването, планирането и използването на иновативни методи за преподаване, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати
 1. 2. При организиране на образователния процес:
- чрез сигуряване на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие
- чрез формиране и развиване в децата/учениците умения за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично, самокритично и конструктивно мислене
- чрез насърчаване и направляване усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия и др.
- създаване на умение у учителите да правят активни участници в процеса на образованието и самите ученици
 1. 3. Управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове
- чрез опознаване и прилагане на техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство
 
 1. Форма на обучение: частично присъствена форма на обучение - тренинг.
Тренингът като  високо ефективна форма на обучение съчетава предаването на теоретични знания с практическото придобиване на умения, и се основава на групово-динамичния тренинг, при който ученето преминава през прекия опит на участниците. Това обучение се характеризира със значителна практическа работа и физическа динамика. Новите знания са нагледно демонстрирани и проигравани от участниците, което води до тяхното трайно усвояване и придобиване на умения за прилагането им.
 1. Методи на обучение: Комбиниране на традиционното/фронтално обучение с използването на нови подходи и методи, арт и драма техники, ориентираното към действие обучение, което отговаря на изискванията за интерактивно обучение, използване на интерактивни методи и техники: мозъчна атака; визуализация; задаване на въпроси; работа с имиджи; ролеви игри; интервю; работа с кукли; форум театър.
 
 1. Индикатори за очакваните резултати от обучението:
 • Брой успешно изпълнени индивидуални задачи, проверяващи уменията на участниците;
 • Брой успешно изпълнени групови проекти за ефективно практическо приложение на интерактивни методи на обучение;
 • Степента на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение ще бъде измерена чрез анкета за обратна връзка по следните показатели:
Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.
 
 1. Продължителност на обучението и брой часове:
- 16 академични часа.
 
 1. Брой квалификационни кредити: 1/един/ квалификационен кредит.
 
 1. Начин на завършване на обучението: Самостоятелна разработка на драма урок с продължителност 45 минути
 
 1. Документ, който удостоверява броя квалификационни кредити: Удостоверение по чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба 12/01.09.2016 г.
 
 1. Обучител - треньор:
 
Антоанета Станчева Колева,
- Образователно-квалификационна степен –„магистър”;
Специалност „актьорско майсторство за драматичен театър”;
 
- Образователно-квалификационна степен –„магистър”;
Специалност „музеен и арт мениджмънт”;
 
 1. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
 
На всеки участник в обучението ще бъде предоставен подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, които ще включват учебна информация по програмата за обучение.
Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.
Мястото на обучението ще бъде осигурено с безжичен интернет достъп и мултимедиен проектор с екран.