ИНТЕРАКТИВНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители –  прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап

 

 1. Анотация на програмата:

Програмата за квалификация е продължаваща: краткосрочно обучение за познаване и прилагане на някои стратегии и техники на интерактивното обучение.

Традиционното обучение цели репродуктивното усвояване на определен обем от знания. Когато обучението е съсредоточено предимно върху рационалното познание, интелектуалното развитие става за сметка на емоционалното и социалното съзряване на младите хора. Продуктивното взаимодействие в образователния процес предполага диалогичност, която се изразява в еднаквата активност на участниците и превръща ученика в основен субект на образователно-възпитателната дейност.

Прилагането на интерактивни методи на обучение води до по-качествени взаимодействия между различните участници в образователния процес, което дава възможност за личностно  развитие  на обучаемите на основата на съпреживяване, диалог, анализ, вземане на решение.

В рамките на обучението педагогическите специалисти ще усъвършенстват своите компетентности за прилагането на интерактивни подходи в класната стая и на интерактивни методи на обучение в контекста на държавните образователни стандарти и учебните програми.

Чрез запознаване с примери от учебната практика, симулиране на реални учебни ситуации, групова дейност и практикум участниците в обучението ще упражнят умения за прилагането на някои от основните стратегии и най-широко разпространените техники за интерактивно обучение.

Обучението ще завърши с разработването на проект на урок с прилагане на интерактивни методи в учебната дейност.

Съотношение между теоретична и практическа част: 30 % теоретична и 70% практическа част.

 

 1. Цели на програмата:

Повишаване на педагогическата компетентност на учителите и педагозите:

Програмата залага на осъзнаването от участниците в нея, че ключово педагогическо умение в професионалния профил на учителя е умението му да прилага иновативни методи на обучение, което е с голямо значение за подобряване на ефективността на ученето и индивидуалния прогрес на учениците.

Участниците в програмата ще задълбочат уменията си да използват конструктивни подходи на сътрудничество в класната стая и на ефективни методи на обучение за придобиване на ключови компетентности от учениците.

Ще познават иновативни техники на обучение за развитие на творческото мислене на учениците и осигуряване на практическото приложение на придобитите  от тях знания.

Ще усвършенстват уменията си за прилагане на ефективни, иновативни методи на организация на обучението, за подбор на подходящи средства и материали и за получаване на пълноценна обратна информация.

 

 1. Форма на обучение: присъствена

 

 1. Методи на обучение:

Методите на обучение включват презентации, симулативни игри, екипна дейност, групови дискусии, изработване и представяне на групов проект.

Обучението е разделено на модули, всеки от които е фокусиран върху отделен аспект от темата. Първият модул е теоретичен, следващите са практически.

Чрез прилагането на метода учене чрез преживяване и опит участниците ще усвоят конкретни умения за прилагането на интеракцията в своята педагогическа практика.

Чрез рефлексия и анализ ще се направи оценка на дейността на участниците. Те ще дискутират върху  силните и слабите страни  на работата си, ще коментират  чуждия опит, ще правят изводи и обобщения, ще споделят практиката си в прилагането на интерактивните методи на обучение.

Обучението ще завърши с екипна работа по изработването на  групов проект, оценка и самооценка на проектите.

 

 1. Индикатори за очаквани резултати от обучението:

По време на обучението индикатори за постигането на очакваните резултати ще бъдат:

- Брой успешно изпълнени индивидуални задачи, проверяващи уменията на участниците за конструиране на учебната ситуация чрез планиране на въпросите и отговорите и определяне на техники за мотивиране на учениците към учебната работа и учебното съдържание;

- Брой успешно изпълнени групови задачи за подбор на ефективни методи за групиране на учениците и подбор на материалите;

- Брой успешно изпълнени групови проекти за ефективно практическо приложение на интерактивни методи на обучение чрез изграждане на мостове между наученото и това, което иска учениците да научат и определянето на приемливи доказателства за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Степента на удовлетвореност на участниците в проведеното обучение ще бъде измерена чрез анкета за обратна връзка по следните показатели:

 • съдържание на програмата;
 • избор на методи на обучение;
 • качество на работата на обучителя;
 • приложимост на наученото;
 • позитивна нагласа на участниците за въвеждане на иновативни подходи в учебния процес;
 • качество на предоставените материали;
 • начин на уведомяване и общуване.

Индикаторите за  успешност  на  обучението са  част  от  стандарта,  въведен  в  Центъра за иновативни образователни практики и са мотивирани от конкретните цели на програмата.

 

 1. Продължителност на обучението и брой часове:

- 3 учебни дни;

- 16 академични часа.

 

 1. Брой квалификационни кредити: 1 /един/.

 

 1. Начин на завършване на обучението: Разработен проект за приложение на интерактивните методи на обучение в педагогическата практика съобразно годишното разпределение по конкретен учебен предмет.

 

 1. Документ, който удостоверява броя квалификационни кредити: Удостоверение по чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба 12/01.09.2016 г.

 

 1. Обучител:

Деян Янков Янев:

- Образователно-квалификационна степен –„магистър”;

Специалност „Българска филология”;

 

 1. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

На всеки участник в обучението ще бъде предоставен подготвен от обучаващата организация пакет с образователни материали, които ще включват учебна информация по всяка от подтемите в програмата за обучение.

Необходимо е участниците да разполагат с индивидуални електронни устройства – таблет или преносим компютър, и да носят годишните си тематични разпределения в хартиен или електронен вид.

Мястото на обучението ще бъде осигурено с безжичен интернет достъп.

Техническите средства за презентиране и другите материали за работа – постери, хартия, маркери и химикали – ще бъдат осигурени от обучаващата организация.