Нашият екип

Антоанета Станчева Колева

Актриса и арт мениджър, с голям опит като треньор обучител по метода форум-театър, обучител по програмата за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: 

„Тренинг за драма и театър техники на обучение”.

Атанас Петров Георгиев

Юрист с 20 годишна практика, с голям опит в гражданското право, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

  • „Трудови отношения в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение”;
  • „Защита на личните данни в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и институциите за професионално обучение”.

Деян Янков Янев

Образователен експерт,

действащ директор на иновативно училище и педагог,

преминал специализация в педагогическия факултет на Колумбийския университет за технологичен директор,

сертифициран "Google educator",

обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

  • "Развиване на ключовите компетентности на учениците чрез прилагане на метода на проектобазираното обучение"
  • "Съставяне и актуализиране на професионалното портфолио на педагогическия специалист"
  • "Използване на дигиталните технологии за повишаване на ефективността на обучението в училище"
  • „Стратегии и техники за формиращо оценяване”;
  • „Интерактивни подходи и методи на обучение”;
  • „Осигуряване на разбиране чрез дизайна на урока”

проф. Живко Иванов Драганов

Действащ университетски преподавател, обучител по програмата за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти: 

„Aвторското право в учебния процес”.

доц. д-р Людмила Бойкова Дикова

Университетски преподавател, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

"Управление на човешките ресурси и развитието на човешкия капитал"
"Водене на ефективни преговори"

Ивелина Димитрова Иванова

Има повече от 12 години опит и усилена работа в образованието. Организира и осъществява обучения на различни целеви групи в областта на информационните технологии. Новатор е и с опит в няколко международни проекта. Има опит в преподаването в онлайн среда от 2017г и мултиплициране на програмите в страната. Взема активно участие и управлява групови обучения по теми, свързани с плавния преход към дигитално преподаване от различни целеви групи.