доц. д-р Людмила Бойкова Дикова

Университетски преподавател, обучител по програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

"Управление на човешките ресурси и развитието на човешкия капитал"
"Водене на ефективни преговори"

Действащ университетски преподавател, с опит в прилагането на иновативни педагогически подходи, насочени към интегриране на съвременните информационно-комуникационни технологии в обучението и към развитие на „Осемте ключови компетенции за учене през целия живот”.