Ивелина Димитрова Иванова

Има повече от 12 години опит и усилена работа в образованието. Организира и осъществява обучения на различни целеви групи в областта на информационните технологии. Новатор е и с опит в няколко международни проекта. Има опит в преподаването в онлайн среда от 2017г и мултиплициране на програмите в страната. Взема активно участие и управлява групови обучения по теми, свързани с плавния преход към дигитално преподаване от различни целеви групи. 

Работила е като Национален Ключов акаунт мениджър в "Орак Инженеринг" ЕООД, Пловдив. ОРАК Инженеринг е софтуерно консултантска фирма с основна дейност проектиране, изграждане и поддръжка на софтуерни бизнес решения и обазователни продукти. Благодарение на пълната си ориентираност към потребностите на клиента и високото качество на предлаганите решения, ОРАК посреща предизвикателствата на дигитализация на процесите и създава нови бизнес модели Проучване потребности на пазара/клиентите, управление на маркетинга и продажбите в направлението; Дефиниране на концепции за нови фнкционалности и продукти и управление на цялостното им развитие; Контролиране и подпомагане изготвяне на оферти, преговаряне и до финалзиране на сделка; Key accounting на настоящи клиенти; Осигуряване на връзката между отделите маркетинг, търговски и финансов

Като заместник Директор, Преподавател по ИТ в Частно средно бизнес училище „Талантите“ , Пловдив:
• Участва активно в създаването на Частно средно бизнес училище „Талантите“ - от 1 до 12 клас по отношение на организаторска дейност, маркетингова стратегия и рекламна дейност. Проектиране и поддържане на website, Facebook страница на училището, публикации и пр.
• Преподавател по Информационни технологии
• Преподавател Технологии и предприемачество

Бивш преподавател и в НТГ - Пловдив по ИТ. Има опит в преподаване на различни целеви групи, както и формиране и работа по проекти в екип, в разработване и мултиплициране в страната на учебен план по предмет "Административни системи по Българо-Датски проект към Търговски гимназия 1996 – 1998г" Участва в обучение на учители по административни системи /гр. Пловдив, гр. Варна -1998 г./. Взема участие в Проект на ФАР 1999-2000 г. по създаване на център за работа с учители /Ресурсен център/ в гр. Пловдив. Осъществява презентации по различни проекти и пред различни аудитории.